« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - Veřejná vyhláška - Vystavení návrhu zadání územně plánovací dokumentace "Územní plán Žacléř"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh zadání ÚP Žacléř
Zadání Územního plánu Žacléř – návrh 1
<br>
Městský úřad Žacléř
<br> oddělení investic a územního plánování,Rýchorské nám.181 <,>
Žacléř
<br> tel.: 499 739 211,mail: posta@zacler.cz,www.zacler.cz
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZADÁNÍ
<br>
ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
ŽACLÉŘ
<br>
Projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Žacléř v souladu s ustanovením § 47,odst.5
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,stavební zákon,v platném
znění
<br>
<br> dne …………… č.usnesení …………………
<br>
<br>
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXX,DiS.XXXX XXXXXXX
<br> místostarosta starosta
<br>
<br> Zadání vypracoval: XXXXX XXXXXXXXX,Oddělení investic a územního plánování Městského úřadu
v Žacléři,Rýchorské nám.181,542 01 Žacléř
<br>
Spolupráce – starosta: XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Září XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Zadání Územního plánu Žacléř – návrh 2
<br>
Obsah zadání
<br> a) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
<br> 1.Požadavky na urbanistickou koncepci
<br> Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
<br> Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů
<br> Další požadavky
<br>
<br> 2.Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
<br> Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
<br> Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů
<br> Další požadavky
<br>
<br> 3.Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
<br>
Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
<br> Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů
<br> Další požadavky
<br>
<br>
b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ
<br> JEJICH VYUŽITÍ,KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT
<br>
<br> Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Upřesnění požadavků vyplývajících ...
Veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ Ú ŘAD ŽACLĚŘ,Rýchorské náměstí 181,542 01 Žacléř
<br> ;gggfm llliliIllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> NAŠE ZN: 170/2021/lNV/KR ““““““““““ VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXX TEL/FAX: XXX XXX XXX
<br> MOBIL: E-MAIL: investice©zacler.cz Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 0
<br> DATUM: 19.01.2021
<br> kterou se oznamuje vystavení návrhu zadání'územně plánovací dokumentace „Uzemní plán Zacléř“ Městský úřad Žacléř,odbor investic a ÚP (dále jen pořizovatel) - pořizovatel územně
<br> plánovací dokumentace (v souladu s ustanovením 5 6 odst.2 zákona č.186/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu — dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje
<br> v souladu s š 47 odst.2) zákona č.183/2006 Sb.„„o územním plánování a stavebním řádu“ vystaveni návrhu zadání územně plánovací dokumentace „Uzemní plán Žacléř' <.>
<br> Návrh zadání Územního plánu Žacléř je vystaven k veřejnému nahlédnutí v kanceláři odboru investic a UP,Městského úřadu v Žacléři,Rýchorské nám.181,Zacléř ve dnech
<br> od 20.ledna 2021 do 22.února 2021.Doporučujeme k nahlédnutí využít úřední dny tj.Po,St od 8.00 hod.do 11:30 hod a od 12:30 do 17:00.Návrh zadání je též zveřejněn na internetové adrese města Žacléřzhttp: //www.zac|er.cz
<br> Po dobu vystavení může každý uplatnit své připomínky.K připomínkám doručeným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Připomínky zasílejte na adresu MěÚ Žacléř— odbor investic a ÚP,Rýchorské nám.181,Žacléř
<br> 54201.v v,v M E S TO 2 AC L E R Oddělení investic & ÚP," J,K,? Rýchorské vnáuněstíy ] 81 “ " ' *“ 562 01 ZACIrER./ 9 ' tel.: 499 739 227,Ico.» "má QC __ É; Rychetský ) odd.investic a UP / Vyvěšeno dne: 19.01.2021 Sejmuto dne: Město Žacléř ČS,a.s.Žacléř lČ: 00278491 tel.: 499739211 posta©zacler.cz Rýchorské náměstí 181 1303713379/0800 DIČ: C200278491 www.zacler.cz
<br> 542 01 Žacléř

Načteno

edesky.cz/d/4414365

Meta

Rozpočet   EIA   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz