« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Dotace města občanům v MPZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ev-ver-smlouva-rozmarny-catering-s-r-o.docx
Město Lysá nad Labem
Husovo nám.23/1
289 22 Lysá nad Labem
<br>
V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A
č.2020-0558/SÚ
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem
z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov,které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú.Lysá nad Labem a Litol
(dále jen „smlouva)
Smlouva se uzavírá mezi:
Město Lysá nad Labem
Sídlo: Husovo náměstí 23/1,289 22 Lysá nad Labem
IČO: 00239402
Zastoupené: Ing.Karlem Otavou,starostou
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „poskytovatel“)
a
Rozmarný catering s.r.o <.>
Sídlo: Sídliště 1434/15,289 22 Lysá nad Labem
zastoupený p.Karlem Šoralem
Telefon: 776 606 575
IČO: 03817466
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „příjemce“)
<br> Článek I <.>
Obecné ustanovení
Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“),poskytuje poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v článku II.této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá <.>
<br> Článek II <.>
Výše dotace a její účel
1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu města Lysá nad Labem ve formě dotace ve výši 200 000 Kč (dále jen „dotace“) na činnost: Oprava vnějšího pláště domu v Sojovické ulici,č.p.525 (dále jen „Činnost“),na základě schválené žádosti <.>
<br> 2.Dotace je poskytována na základě žádosti podané příjemcem v rámci Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov,které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k. ú.Lysá nad Labem a Litol (dále jen „Program“) <.>
<br> 3.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude Činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost,v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy <.>
<br> 4.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě...

Načteno

edesky.cz/d/4411899


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz