« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Stanovení přechodné úpravy provozu, U Stadionu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skl-recyklostav-lys-nov-komunikace-pro-oc-u-stadionu.pdf
NÁVRH
dopravně inženýrského opatření
<br> (DIO)
<br> Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
<br> v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ <,>
<br> zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> Lysá nad Labem,nová komunikace pro OC
(U Stadionu)
<br>
<br> M
IM
O
<br> V
O
Z
ID
L
A
<br> S
TA
V
B
Y
<br> E
1
3
<br> N
B
<br> B
1
<br> Objednatel:
<br> Akce:
<br> Obsah:
<br> Formát: A4
<br> Zodpovědná osoba:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Vypracoval:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Kreslil:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Měřítko:
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Účel: DIR
<br> Paré č.:
<br> Číslo výkresu:
<br> Lysá nad Labem,nová komunikace pro OC
(U Stadionu)
<br> Návrh DIO
<br> SKL Recyklostav s.r.o <.>
<br> B
1
<br> E
1
3
<br> Z
2
+
<br> 3
x
<br> S
1
<br>
M
IM
O
<br> V
O
Z
ID
L
A
<br> S
TA
V
B
Y
<br> B2
4a
<br> MIM
O
<br> VO
ZID
<br> LA
<br> STA
VB
<br> Y
<br> E1
3
<br> B
2
4
b
<br> M
IM
O
<br> V
O
Z
ID
L
A
<br> S
TA
V
B
Y
<br> E
1
3
<br> IP10b
<br> Z
4a
<br> Z
4
aZ
4
a
<br> Z
4
a
<br> NB
<br> B1
<br> Z2
<br> B1
Z2+3x S1
<br> IP10a
<br> IP10a
<br> IP
1
0
b
<br> IP
10
<br> b
<br> NB
<br> B1
<br> Z2
<br> razítko DOSS
Při umístění dopravního značení musí
<br> být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ <,>
zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
<br> a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> Bude zajištěn bezpečný přístup
do nemovitostí dotčených stavbou!
<br> Bude zajištěn bezpečný průjezd
jednotek integrovaného záchranného systému!
<br> Uzavírka místní komunikace bude
v dostatečném předstihu oznámena a projednána
<br> s majiteli všech dotčených nemovitostí!
<br>
C2f
2904.doc
Městský úřad Lysá nad Labem
<br> Odbor dopravy
<br> Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem
<br>
<br>
<br> Č.j.:
MULNL-OD/2904/2021/Uh/4
<br>
Vyřizuje:
XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Telefon:
XXX XXX XXX
<br>
E-mail:
katerina.uhrova@mestolysa.cz
<br>
Datum:
18.01.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností,odbor dopravy jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 15.01.2021,který podala právnická osoba SKL Recyklostav,s.r.o <.>,IČ 429010161,se sídlem Jiřická 1000,289 23 Milovice,v zastoupení společnosti SEDOZ DZ,s.r.o <.>,IČ 24218537,se sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8,a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,územní odbor Nymburk – dopravní inspektorát,ze dne 14.01.2021,č.j.KRPS-314056-1/ČJ-2021-010806-ZU,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu dopravního značení na místní komunikaci ulice U stadionu a bezejmenná v obci Lysá nad Labem z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci stavebních prací – výstavba nové komunikace k OC <.>
Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení:
<br> dle platného schématu DIO <.>
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.Městský úřad Lysá nad Labem,odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude vyžadovat změ...

Načteno

edesky.cz/d/4411898

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz