« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému“ OVO-76378/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému“ OVO-76378/2021
Hlavní město XXXXX XXXX HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2 ze dne 11.1.2021 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému“ Rada hlavního města Prahy I.b e r e n a v ě d o m í informace o veřejné zakázce s názvem "Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému“ zadávané dle ustanovení § 56 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů,uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách I I.s c h v a l u j e závěry hodnoticí komise a pořadí účastníků v souladu s přílohou č.1 tohoto usnesení I I I.r o z h o d u j e o výběru dodavatele Wolters Kluwer ČR,a.s <.>,IČO: 63077639,se sídlem U nákladového nádraží 6,130 00 Praha 3,k veřejné zakázce s názvem "Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému“ s nabídkovou cenou 8.776.000 Kč bez DPH v souladu s přílohou č.3 tohoto usnesení I V.u k l á d á 1.MHMP - IAP MHMP 1.oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele dotčenému účastníkovi Termín: 15.1.2021 2.učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu III.tohoto usnesení Termín: 29.1.2021 3.uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu III.tohoto usnesení a v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č.2 tohoto usnesení Termín: 29.1.2021 MUDr.XXXXXX XXXX v.r.primátor hl.m.Prahy doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r.I.náměstek primátora hl.m.Prahy Předkladatel: primátor hl.m.Prahy Tisk: R-38512 Provede: MHMP - IAP MHMP Na vědomí: odborům MHMP Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2 ze dne 11.1.2021 Závěry komise Dne 24.08.2020 Usnesením RHMP schválen záměr realizace veřejné zakázky „Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému“.Předmětem plnění je poskytnutí užívacích práv ke komplexnímu právnímu informačnímu systému.Plněním předmětu zakázky se rozumí zřízení přístupu k poskytovaným informacím a pravidelnou aktualizaci právního IS formou ročního předplatného.Dne 02.0...

Načteno

edesky.cz/d/4410587

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem   EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz