« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Rozhodnutí - Stavební úprava - rekonstrukce komunikací III/28728, III/28729 a III/28729a v k. ú. Ohrazenice u Turnova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - SU/21/147/HAI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/5459/20/HDR
Č.J.: SU/21/147/HAI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hadravová
<br> 481 366 305
<br> i.hadravova@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 13.1.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
<br> posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 25.11.2020
<br> podala
<br> Obec Ohrazenice,IČO 275956,Ohrazenice č.p.81,511 01 Turnov 1 <,>
<br> kterou zastupuje Ing.XXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Bedřicha Smetany č.p.2010,511 01
<br> Turnov 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> stavební úprava - rekonstrukce komunikací III/28728,III/28729 a III/28729a
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku <.>
<br>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Předmětem dokumentace je stavební úprava komunikací III/28728,III/28729 a III/28729a v kat.obce
<br> Ohrazenice včetně jejich přidružených dopravních prostor na ppč.1048/40,1048/44,1048/11,86/6 <,>
<br> 886/2,876/1,886/1,876/2,886/4,st.30,886/5,906/1,905/1,906/2,225/1,900,898,894,891,889/1 <,>
<br> 905/3,905/2,905/4,1048/25,98/50,1048/24 v kú Ohrazenice u Turnova.Součástí projektu je řešení
<br> odvodnění komunikací a jejich přidružených dopravních prostor <.>
<br>
<br> Stavba je členěna na objekty:
<br> - SO-101 - Silnice III/28728
<br> - SO-102 - Silnice III/28729
<br> - SO-103 - Silnice III/28729a
<br> - SO-301 - Odvodnění silnice III/287...

Načteno

edesky.cz/d/4407092

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz