« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta majetkové správy odboru investic a správy majetku MěÚ v Krnově - na dobu neurčitou, od února 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00152021 (2).pdf
Město Krnov
<br> Hlavní náměstí 96/1
<br> 794 01 Krnov
<br>
<br>
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br>
Na pracovní pozici:
<br>
<br>
<br> 2.Titul,jméno,příjmení:
<br>
<br>
<br> 3.Datum narození:
<br> Místo narození:
<br>
<br> 4.Adresa trvalého pobytu,PSČ:
<br>
<br>
<br> 5.Státní příslušnost :
<br>
<br>
<br> 6.Číslo občanského průkazu/* :
<br>
<br>
<br> 7.Telefon:
<br>
<br> e-mail:
<br>
<br>
<br> * U cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – Městu Krnov,se sídlem Hlavní
<br> náměstí 96/1,794 01 Krnov,IČ 00296139,odboru kanceláře tajemníka v rozsahu poskytnutí kontaktu (e-
<br> mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro vymezený účel zpracování pro výběrové řízení <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
<br> a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
<br> pohybu těchto údajů <.>
<br> Účelem zpracování poskytnutých kontaktních údajů je rychlá,efektivní komunikace v rámci předmětného
<br> výběrového řízení.Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům <.>
<br> Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu realizace výběrového řízení a následně
<br> budou uloženy po dobu 5 let <.>
<br> Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom,že jej mohu kdykoliv odvolat a to doručením
<br> písemného oznámení na adresu správce – Města Krnova.Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
<br> zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním <.>
<br>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> podpis uchazeče
<br>
<br>
<br>
<br> K přihlášce nutno doložit:
<br>
a) strukturov...
00152021 (1).pdf
MĚSTO KRNOV
<br>
<br>
<br> datum tisku:
<br> platí od: 1.2.2021
<br>
<br> POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA
<br>
<br> Odbor a oddělení: Odbor investic a správy majetku,oddělení pronájmů
<br> a prodejů
<br> Pracovní zařazení: Referent majetkové správy
<br>
<br> Zaměstnanec:
<br>
<br> Všeobecná ustanovení:
<br> Všeobecné povinnosti,práva a odpovědnosti zaměstnance jsou vyjádřeny zněním přísluš- ných částí
<br> zákoníku práce a organizačního řádu <.>
<br> Tento popis pracovního místa zachycuje požadavky úřadu kladené na zaměstnance pouze rámcově <.>
<br> Výkon činností zde vyjmenovaných,popř.dalších potřebných činnosti v rozsahu pracovní smlouvy
<br> nebo dohody,je průběžně upřesňován v rámci pracovního vztahu vedoucího a zaměstnance <.>
<br> U každého zaměstnance se předpokládá potřebná iniciativa při plnění zadaných úkolů i při celkovém
<br> rozvoji organizace,která přesahuje rámec tohoto popisu pracovního místa <.>
<br> Popis pracovního místa má ze strany města charakter sdělení zaměstnanci o XXX,které činnosti má
<br> vykonávat v návaznosti na druh práce sjednaný v pracovní smlouvě nebo dohodě.Zaměstnanec svým
<br> podpisem potvrzuje skutečnost,že byl s popisem pracovního místa seznámen.Účinnost popisu
<br> pracovního místa pro zaměstnance počíná dnem,kdy s ním byl seznámen a končí dnem,kdy byl
<br> seznámen s novým popisem pracovního místa,popř.kdy bylo toto pracovní místo zrušeno nebo kdy
<br> zaměstnanec přestal toto pracovní místo zastávat <.>
<br> Vedoucí zaměstnanec komplexně zodpovídá za rozvoj útvaru a plnění všech jeho úkolů.Osobně
<br> zabezpečuje výkon těch činností,které jsou útvaru stanoveny organizačním řádem a také nejsou
<br> zahrnuty do popisů pracovních míst podřízených <.>
<br> Součástí řídící práce je činnost kontrolní,ochrana majetku,péče o bezpečnost práce,požární ochrana <,>
<br> ochrana státního,hospodářského a služebního tajemství i ochrana životního prostředí <.>
<br>
<br> Pracovní zařazení dle nařízení vlády č.222/2010 Sb.<,>
<br> 01.04.referent ...
00152021.pdf
— _ lllllllllllll
<br> Ill
<br> ljlll
<br> lllllllll
<br>,kmovp21 xs
<br> Město Krnov
<br> Hlavní náměstí 96/1,794 01 Krnov vedoucí úřadu v y h 1 á š 11 j e
<br> v souladu s ust.g 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších právních předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta majetkové správy odboru investic a správy majetku MěÚ v Krnově.Místem výkonu práce je Krnov.Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Předpokládaný nástup je od února 2021 <.>
<br> 1.ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY:
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla:
<br> věku 18 let <,>
<br> je způsobilá k právním úkonům <,>
<br> je bezúhonná (& 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb.) <,>
<br> ovládájednací jazyk <,>
<br> a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br> O.<.> <.>
<br> 11.KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:
<br>.vysokoškolské vzdělání vbakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem nejlépe voboru veřejná správa nebo ekonomického zaměření,výhodou praxe ve veřejné správě a samosprávě,znalost zákonů potřebných kvýkonu činností,které jsou uvedeny vpopisu
<br> pracovního místa,který je přílohou inzerátu <.>
<br> Osobnostní & profesní předpoklady:
<br> umění jednat s lidmi,komunikativní schopnosti,zodpovědnost,pečlivost <,>
<br> vstřícnost ke klientům <,>
<br> znalost práce na PC <,>
<br> řidičský průkaz skupiny „B“ <.>
<br> Nabízíme:
<br> odborné vzdělávání u akreditovaných společností,příspěvek na stravné & dovolenou <,>
<br> pružnou pracovní dobu <,>
<br> kartu „Benefity Café“ <,>
<br> Multisport kartu ajiné.<.> <.>
<br> 111.DALŠÍ INFORMACE
<br> Přihlášku do výběrového řízení a popis pracovního místa nalezne uchazeč na stránkách města www.krnov.cz jako hypertextové odkazy přímo v textu inzerátu,ne...

Načteno

edesky.cz/d/4406660

Meta

Nabídka zaměstnání   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz