« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Partyzánská PKD-76334/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Partyzánská PKD-76334/2021
PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G
<br> HLA VNi MESTO PRAHA
<br> MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY
Odbor pozemnich komunikaci a drah
Oddeleni silnicniho spnivniho uradu
<br> 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
<br> vas dopis zn./ze dne:
<br> c.j.:
<br> MHMP-23278/2021104No
Spis.zn.:
<br> S-MHMP 1224122/2020PKD
<br> •
<br> MHMPXPFBFDUU
<br> Technicka sprava komunikaci hl.m.Prahy <,>
a.s <.>
Rasnovka 770/8
110 00 Praha 1
<br> Vyrizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing <.>
<br> XXXXXXXXX
<br> Pocet listU/priloh: 2/1
<br> Datum:
<br> 8.1.2021
<br> Opatreni obecne povahy
<br> •
<br> Magistn'lt hi.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako pfislusny spnivni urad die ust.§ 124
odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmene nekterych zakonu,ve
zneni pozdejsich pfedpisu,(dale jen,zakon o provozu na pozemnich komunikacich") a podle ust.§ 171 a
§ 173 odst.I zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni fad,na zaklade posouzeni.zadosti o stanoveni mistni upravy
provozu na pozemni komunikaci,podane dne 6.8.2020,a po projednani s pfislusnym organem Policie CR <,>
Krajske i'editelstvi Policie hl.m.Prahy - odbor sluzby dopravni policie a souhlasu UMC Praha 7,odboru
dopravy ze dne 8.1.2021
<br> vydava
podle ust.§ 77 odst.1 pism.c),odst.5 a § 78 zakona c.361/2000 Sb <.>,zakon o provozu na pozemnich
komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich
<br> opatreni obecne povahy -
<br> stanoveni mistni upravy provozu na pozemni komunikaci
<br> Partyzanska
<br> spocivajici v umisteni dopravniho znaceni a zai'izeni na mistni komunikaci v rozsahu dle pi'ilozene
dokumentace,ktera je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych podminek pro jejich
realizaci:
<br> a) Osazeni dopravniho znaceni a zafizeni bude provedeno po projednani s Policie CR,Krajskeho
i'editelstvi Policie hl.m.Prahy - odboru sluzby dopravni policie ze dne 3.9.2020,c.j.: KRPA
230376-1/CJ-2020-0000DZ,a v souladu s...

Načteno

edesky.cz/d/4406407

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz