« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - dělení pozemku parc.č. 677/3, k.ú. Přední Kopanina STR-76377/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dělení pozemku parc.č. 677/3, k.ú. Přední Kopanina STR-76377/2021
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/7 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> -------------- Fraňková
<br> Č.j.: 236 00 4842
<br> MHMP 17485/2021 Počet listů/příloh: 4/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1048674/2020/STR 11.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání Renáty Vojtěchové,nar.17.12.1989,bytem Pražská 162,Velké Přílepy <,>
<br> zastoupené Ivetou Vojtěchovou,nar.17.5.1969,bytem Národní 981/17,Praha 1,proti
<br> rozhodnutí č.j.MCP6 309407/2019,spis.zn.SZ MCP6 156756/2018/OV/Ko ze dne 1.10.2019 <,>
<br> kterým Úřad městské části Praha 6,odbor výstavby vyhověl žádosti
<br> PhDr.Štěpánky Martínkové,nar.28.9.1957,bytem Nové domy 15,Praha 6 a PhDr.Petra
<br> Havelky,nar.14.3.1950,bytem Libocká 277/5,Praha 6,o dělení pozemku parc.č.677/3 <,>
<br> k.ú.Přední Kopanina,rozhodl dle § 90 odst.1 písm.b) správního řádu takto:
<br>
<br> Rozhodnutí č.j.MCP 309407/2019,spis.zn.SZ MCP6 156756/2018/OV/Ko
<br> ze dne 1.10.2019 se ruší a věc se vrací k novému projednání <.>
<br>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu,na něž se vztahuje rozhodnutí správního
<br> orgánu:
<br> PhDr.XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Libocká 277/5,Praha 6-Liboc <,>
<br> PhDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Nové domy 15,Praha 6-Přední Kopanina
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPFB7GOZ*
*MHMPXPFB7GOZ*
<br>
<br> 2/ 7 Č.j.MHMP 17485/2021
<br> Odůvodnění:
<br> Úřad městské č...

Načteno

edesky.cz/d/4406373

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz