« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Rozhodnutí - společné povolení (U+S): veřejné prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 3.pdf
*MUPTX0050COM*
<br>.Městský úřad Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí _ náměstí Gen.Vicherka 2511
<br> 73541 Petřvald
<br> VAS 130_1313 ZN: MĚSTO PETŘVALD ZE DN? 10532020 Náměstí Gen.Vichcrka 2511 NASE CJ.: MeUP 239512020 735 41 Petřvald SPIS ZN.: VYŘIZUJE: Ing.Zuzana Sáňková V zastou ení: TEL.: 596542909 "! ' E-MAIL: sankova©petrvald-mesto.cz P ROJEKTSTUD IO EUCZ? s.r.o.DATUM: 29.05.2020 Opavs—ká 6230/29A 708 00 Ostrava 8 ZÁVAZNÉ STANOVISKO VÝROK:
<br> Městský úřad Petřvald,odbor výstavby a životního prostředí,jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „OOPK“) ve smyslu ustanovení & 7 odst.2,© 61 odst.1 písm.a) a 5 109 odst.3 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a 5 75 odst.1 písm.a) a 5 76 odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb_,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ZOPK“) a ve smyslu ustanovení 5 10 a 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává jako dotčený orgán v souladu s ustanovením © 4 odst.2 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu sustanovením 5 149 odst.1 správního řádu a 5 8,odst.6 ZOPK ke stavbě „Regenerace veřejného prostranství“ toto závazné stanovisko,kterým žadateli:
<br> Město Petřvald,IČ 002 97 593,náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald I.uděluje souhlas
<br> k pokácení dřevin rostoucích na pozemcích parc.č.45/1,46/4,46/1,439/3 a 44/2 ve vlastnictví žadatele,v k.ú.Petřvald u Karviné,v rozsahu:
<br> poř.ě.druh obvod kmene 130 cm nad zemí (v cm) 2 Prunus serulata 'Kanzan' 140
<br> 4 Prunus serulata 'Kanzan' 113
<br> 10 Picea excelsa 80
<br> 18 Larix decidua 130
<br> 19 Fraxinus americana 130
<br> 26 Acer platanoides 'Schwedlerii' 160
<br> 27 Betula verrucosa 165
<br> 30 Pinus ponderosa 122
<br> 32 Pinus ponderosa 110
<br> 33 Larix decidua 107
<br> 33 Larix decidua 92
<br> 33 Larix dec...
příloha 2.pdf
Illllllllllllllll
<br> Městský úřad Orlová Osvobození 795,735 14 Orlová-Lutyně
<br> Odbor výstavby a životního prostředí Staré náměstí 76,735 11 Orlová-Město
<br> vAš DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ZN.: moon 155392/2020 Město Petřvald
<br> SPIS ZN.: IVIUOR S 21680/2020/OVŽP/KIS náměstí Gen.Vicherka 2511 VYŘIZUJE: Bc.XXXXXX XXXXXXX XXX XX Petřvald u Karviné TEL.: XXX XXX 739
<br> FAX: 596 581 735
<br> E-l'lelL: posta©muor.cz
<br> DATUM: 14.10.2020
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br> pro potřeby vydání Společného povoleni
<br> Městský úřad Orlová,odbor výstavby a životního prostředí,vykonávající dle ust.© 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí,o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle ust.© 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,opozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o pozemních komunikacích“),dle ust.© 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „speciální stavební úřad“),posoudil žádost,kterou podalo město Petřvald,IČO 00297593,náměstí Gen Vicherka 2511,Petřvald,(dále jen "stavebník') zastoupené na základě plné moci právnickou osobou PROJEKTSTUDIO EUCZ,s.<.>.ro,ICO 27787443,Opavská 6230/29a,Poruba,Ostrava,(dále jen „zmocněnec“) o vydání závazného stanoviska pro účely společného územního a stavebního,řízení ve věci povolení stavby nazvané „REGENERACE VEŘEJNEHO PROSTRANSTVI“ 80 101 - KOMUNIKACE,ZPEVNĚNE PLOCHY,a na základě posouzení jako správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska dle ust.© 136 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ust.5 149 odst.1 a 2 správního řádu a ust.Š 94j odst.2 stavebního zákona vydává
<br> souhlasné záv...
vizualizace.pdf
<.> a,5.5.<.>.<.>.<.> ti!
<br> L
sit Veřejného prostranství.pdf
ř \ LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV: ——- navržená hrana stavebních úprav navržená drenáž DN 100
<br> ——E—(——
<br> příjezdová komunikace (černý asfalt)
<br> parkoviště (zámková dlažba.tl.80 mm,šedá barva)
<br> Chodníko—vý bet.obrubník (ac/250 mm)
<br> navržený chodník (zámková dlažba,tl.60 mm,šedá barva)
<br> navržené zpevněné plochy pojížděné a pochozí,betonová dlažba.velkoformátové,rozměru 1000x1000mm,tl.120mm
<br> navržené zpevněné plochy pojížděné & pochozl,betonová dlažba,velkofomtétová,rozměm 1000x300mm,tl.120mm
<br> zatravněná plocha
<br> |
<br> _ l
<br> 7- + ““E“ l LEGENDA & _.<.>.<.> ;? : r \ r —- __ _._“ ““" * :* "( ll ' U ' *; '! l | __ příčný sklon komunikace.i "7% „.<.> <.>
<br> J __; navrzeny podelny sklon l + 0 cm navržené převýšení obruby J E? VP 3 navržená uliční vpusť (to 301)
<br> Graňckápl'l Zn.: Much.l'GGJJCLLi MM
<br> Zadne: 15.10.m Podpln: U
<br> _ _ Tato PD požívá ochrany dle zákona č.1202000 Sb.(autorský zák.).Tento dokument a návrh řešení na něm zobrazené jsou maíelkem autora: „_ PROJEKTSTUDIO.Dokument nesmí být - vyjma zřejmého účelu.pro nějž byl pořízen - používán & poskytnul třetl osobě způsobem nerespektujlclm ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a architekta (autora) <.>
<br> GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)
<br> ] ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MANAŽER PROJEKTU PROJEKTANT ::: © ';' '.<.>.<.>.* f.rch.DAvro XXXXX XXX MÚLLER „' _ \ bel,srlnlcn: obrubník "X a P R 0 J E K T 5 T U D | 0 n' : ( ' f,:,: \ (1501250 ""“) l._ _ PROJEKTSTUDIO EUCZ,s.r.o.<.> r ; ] \\\ \\\\ i |ng_ Ondřej Haiku Č HLAVNI |NŽENYR PROJEKTU WPRACOVAL Opavská 6230Í29A,708 00 Ostrava \ l ' ' v | MIT " \ \ * \ Tmmá.n._ů mm JAN MÚLLER XXX XXXXXX tel-"ať XXX XXX XXX \ \ \ Iamm e-maíl'.info©projektstudio.cz IČ: 27787443 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT KONTROLOVAL,\a- „ Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX ing.XXXXX XXXXX WWW'P R X J E K T X T U D ] 0.02 „ |
<br> ].-."._,<.> „ff.bet.obrubéník (100/250 mm)
<br> STAVEBNIK (OBJEDNATEL) MĚSTO PETŘVALD,Náměstí Gen.Vicherka 2511.735 41 Petřvald
<br> MISTO ...
2020-785.pdf
Městský úřad Petřvald náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX005X88D MUPTX005X88D Město Petřvald náměstí Gen.Vicherka 2511 735 41 Petřvald R O Z H O D N U T Í SPOLEČNÉ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: Městský úřad Petřvald,odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou podalo dne 12.08.2020 Město Petřvald,IČO 00297593,náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald,které zastupuje PROJEKTSTUDIO EUCZ,s.r.o <.>,IČO 27787443,Opavská 6230,708 00 Ostrava a na základě tohoto přezkoumání: schvaluje podle § 94p stavebního zákona s použitím § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,soubor staveb na pozemcích parc.č.40/13,43/3,44/2,44/3,44/4,44/5,44/10,44/14,45/1,45/2,46/1,46/2,46/3,46/4,49,50,51,6400/1,kat.ú.Petřvald u Karviné (dále jen „soubor staveb“).Popis souboru staveb – stanovení druhu a účelu,popis prostorového řešení: Celý stavební záměr svým řešením respektuje terénní situaci na pozemku a okolní zástavbu.Stávající svah bude novými terasami (modelací terénu) přečleněn tak,aby jednotlivé plochy mohly být využity pro pořádání kulturních akci,odpočinek.Pomocí chodníků a schodišť,spojujících jednotlivé terasy (výškové úrovně) bude zajištěna přístupnost ploch a průchod skrze území.V jihovýchodním okraji řešeného území bude situováno dlážděné podium (zpevněná plocha mírně vysazená nad UT).Nástupní plocha před KD bude reprezentativně upravena (dlážděné plochy,stromy tvořící alej,lavičky.<.>.),při zajištění bezbariérového přístupu.Prostor před stávající restaurací bude dále upraven - stávající terasa bude rozšířena,zastřešena a před ní bude nově situováno dětské hřiště.Sever...

Načteno

edesky.cz/d/4406323

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   Stavby   Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz