« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II., III. a IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích na území MČ Praha 22, k.ú. Uhříněves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38-2021 13039-1 PČR.pdf
<.> r/ 6,/,lnfl/ rtiw& ral*zr l,'I vlLt^A 3b/ uu Ot:l-l tbl,1iltililililIililililIilffi ililtilililililililililtilililililIilIiil' t1c22P00+LA0n " *rEsrsrA tisr ufr.to ttEsrsKE Odbor sprdvy majetht Novd ndmdsti 1250 104 00 Praha 114 PRAHA CAsrr 22 VaSe znai.ka: NaSe znadka: P22166t2021 oSM 05 MdstskS i,itstPraha22 odbor Zivotniho prostiedi a dopravy Novd n6m6sti 1250110 104 00 Praha 10 ?w %ol@r4 J Praha - Uhiindves 6.ledna2021 Vyiizuje: Nozarov6 Zridost o vydfni opatieni Obecn6 povahy na b6Znou ridrZbu komunikaci Praha 22 r.2021 Zadilme V6s jako piisluSn;i silnidni spriivni uiad ve smyslu zdkona d.13llggT Sb.O bezpednosti a plynulosti provozu na pozemnlch komunikacfch o vyd6ni opatieni Obecnd povahy na bdZnou ridrZbu komunikaci naizemi Prahy 22 pro rok202l.Mista dotden6 ridrZbou budou vLdy oznadov6na v souladu se,<,> Z6sadami pro oznadoviini pracovnich mist na pozemnich komunikacich TP 66"./' S pozdravern ^7,-.4{* lng.Jana Kovaiikov6 vedouci odboru spr6vy majetku tr,tEsrSrA CRST pnnne zz Uiad mestsk6 idsti odbor spr6vy majetku Nov6 n6m6sti 12S0 104 00 praha-Uhiin6ves 1t,9 0'.t Bankovni spojeni: eeska spoiitelna.a.s.Nove Namdsti 1257,104 00 Praha 1 14 rio: ooz+ogrs DIe: C200240915 telefbn: +420 2 710 7l 865 fax.<.> +4202 710 7l 819 e-mail : XXXX.nozarova@prahaXX.cz http://www.prahaXX.cz ffi = $77 odst.1 c) a 2 b),t.i a $25 odst.1 a 6 c),zair.2021-01-13T12:35:18+0000 Not specified
38-2021 Opatření obecné povahy - Všeobecný DIR 2021 P22-300-2021.pdf
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.telefon: +420 2 710 71 838
Nové náměstí 1257,104 00 Praha 114 fax: +420 2 710 71 819
IČO: 00240915 e-mail: martina.matouskova@praha22.cz
DIČ: CZ00240915 http://www.praha22.cz
- 1 -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22 (dále jen OŽPD),jako
příslušný silniční správní úřad (dále jen SSÚ) na území spávního obvodu Praha 22,podle §
124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX
o silničním provozu),v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy <,>
kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,a
ve smyslu ustanovení § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy
provozu na místních komunikacích II <.>,III.a IV.třídy a na veřejně přístupných účelových
komunikacích,za účelem provádění běžné údržby místních a veřejně přístupných účelových
komunikacích <,>
podané dne 06.01.2021 právnickou osobou Městská část Praha 22,Nové nám.1250,140 00
Praha 10,IČ: 00240915,odbor správy majetku (dále jen žadatel) a po doložení souhlasného
stanoviska orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie,oddělení dopravního inženýrství,č.j.KRPA-13039-1/ČJ-2021-0000DŽ ze
dne 13.01.2021 <,>
<br>
vydává
<br>
v souladu s ustanoveními § 61,odst.4) a § 77 odst.1 písm.c),odst.3 a odst.5 zákona o
silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
opatření obecné povahy
-
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na místních komunikacích II <.>,III.a IV.třídy a na veřejně přístupných účelových
komunikacích na území městské...

Načteno

edesky.cz/d/4406290

Meta

Dopravní informace   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz