« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením "Stavba č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0006 - Komunikace III.,Rekonstrukce komunikace v ulici Ústřední, 2. část"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením "Stavba č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0006 - Komunikace III.,Rekonstrukce komunikace v ulici Ústřední, 2. část"
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 ODBOR STAVEBNÍ Městská část lir-ha 1G VÁŠ DOPIS ZN.: Čj.: ÚMČ P15 00690/2021/OST/DSk [— T NAŠE zs.: 33738/2020/OST/DSk unan m— VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX ___.<.> -_._„.<.> „ÉĚIÉÍÍ= ŠŠŠ.<.> PMMA I i TEL.: 281 003 422.Vvvaňnnnenoznň'nowwm FAX: 274 864 756 EMAIL: Dagmar.Sklenarova©praha15.cz Í! ! Iggy „ ! E „ DATUM: 12.1.2021 L Pama čiam F'Děet umo: a" —| ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Výroková část: Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1,Praha 10 - Horní Měcholupy,jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,podle ust.& 15,odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydáváStatut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením,kterou dne 3.8.2020 podalo a dne 15.10.2020 naposledy doplnilo HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,IČO 00064581,Mariánské náměstí 212,110 00 Praha - Staré Město,zastoupené Odborem investičním MHD/IP,který zastupuje společnost PRO-CONSULT s.r.o <.>,IČO 26509172,Dělnická 775/30,170 00 Praha- Holešovice (dále jen "stavebník"),& na základě tohoto přezkoumání: I.Podle ust.€ 118 a ust.115 stavcbm'ho zákona p o v o l u j e změnu stavby před jejím dokončením stavby nazvané: "Stavba č.3171 TV Štěrboholy,etapa 0006 - Komunikace III <.>,Rekonstrukcekomunikace v ulici Ústřední,2.část" ' (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.238/2,248/5,255/75,255/88,255/89,462/1,462/3,462/7,462/8,479/1,479/2,vše v katastrálním území Štěrboholy v Praze 10.změna stavby se týká komunikace Ústřední v úseku mezi ní.Upravená a Novoštěrboholská a obsahuje: - změnu šířky vozovky komunikace Ústřední na min.7,0 m - změnu rozměrů a pozic chodníků pro pěší a zelených pásů - z...

Načteno

edesky.cz/d/4406285

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz