« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Veřejná vyhláška - společné povolení k.ú. Čáslav, Vrdy,, Rekonstrukce přejezdu Čáslav - Třemošnice "

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - společné povolení k.ú. Čáslav, Vrdy,, Rekonstrukce přejezdu Čáslav - Třemošnice "
1 / 10
<br>
<br> *CRDUX00GSPTR*
CRDUX00GSPTR
<br>
<br>
DRÁŽNÍ ÚŘAD,WILSONOVA 300/8,12106 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha
<br> Sp.zn.: MP-SDP0700/20-7/Ka V Praze dne 12.ledna 2021
Č.j.: DUCR-2287/21/Ka Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)
Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX +XXX XXX XXX XXX
E-mail: kubat@ducr.cz
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> S P O L E Č N É P O V O L E N Í
<br> Drážní úřad,jako drážní správní úřad podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst.1 zákona a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j
odst.1 stavebního zákona
<br> v y d á v á
<br> na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu
s § 115 odst.1 a odst.2 stavebního zákona
<br> s p o l e č n é p o v o l e n í
<br> pro stavbu dráhy :
<br> k.ú.Č á s l a v,V r d y
“R e k o n s t r u k c e p ř e j e z d u v k m 2,1 4 0 a k m 2,2 5 1 t r a t i
<br> Č á s l a v - T ř e m o š n i c e “
<br> Stavebník:
Správa železnic,státní organizace,organizační jednotka : Stavební správa západ,Sokolovská
1955/278,190 00 Praha 9,IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci : PRODIN a.s.<,>
Jiráskova 169,530 02 Pardubice 2,IČ 25292161
<br> Stavba je členěna na:
PS 01 Přejezdová zabezpečovací zařízení
SO 01 Železniční svršek
SO 02 Železniční spodek
SO 03 Přejezdová konstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,183
SO 04 Přejezdová konstrukce přejezdu v km 2,251
SO 05 Přípojka NN pro PZS
SO 06 Most v ev.km 2,132
SO 07 Propustek v ev.km 2,160
<br> Pozemky pro realizaci stavby:
Stavba se nachází na pozemcích parc.č.2121/6,1986/3,1986/31,1986/36,553/2 v k.ú.Čáslav a na
pozemcích parc.č.1117/4,1180/1,1117/2,1117/1,1120/2,1120/1,370/3,st.58/1 a 367/2 v k.ú <.>
Vrdy <.>
<br>
<br>
<br> 2 / 10
<br> Stručný popis stavby:
Účelem...

Načteno

edesky.cz/d/4406136

Meta

Územní plánování   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz