« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Výběrové řízení č. 576/2021 na pronájem bytu č. 2, Cheb, K Viaduktu 2329/3 formou veřejné elektronické aukce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ K Viaduktu 3, byt 2
M Ě S T O C H E B
O D B O R S P R Á V Y M A J E T K U
<br> M ě s t s k é h o ú ř a d u C h e b
<br> nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb,IČO 00253979
<br>
Číslo jednací: MUCH 2315/2021 SM V Chebu dne 11.01.2021
<br>
město Cheb vyhlašuje dle Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č.11/2017 v platném znění <,>
<br> schválených usnesením Rady města Chebu číslo 401/13/2017 ze dne 31.8.2017
<br>
vý běro vé ř í zen í č í s l o 5 7 6 /202 1 na pro ná je m by t u
<br> č í s l o 2,Cheb,K Via du kt u 2 3 2 9 /3
<br> f o rmo u veře jné e l e kt ro nic ké a u kce ta kto :
<br>
Článek I
<br> Předmět výběrového řízení
<br> Předmětem výběrového řízení je pronájem bytu č.2 ve vlastnictví města Chebu v bytovém domě ve
<br> městě Chebu,č.p.2329,v ulici K Viaduktu 2329/3,který je součástí pozemku parc.č.st.6571/5 <,>
<br> zapsaného v katastru nemovitostí pro obec Cheb,katastrální území Cheb u Katastrálního úřadu
<br> pro Karlovarský kraj,katastrální pracoviště Cheb,na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb <.>
<br> Byt č.2 je v 2.nadzemním podlaží,velikosti 1+1,podlahové plochy 33,01 m2,(k bytu nepatří sklep) <.>
<br> Minimální nabídková výše nájemného z podlahové plochy bytu (podlahová plocha pro výpočet
<br> nájemného 33,01 m2) činí 75 Kč/m2/měsíc (bez záloh plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu <,>
<br> které jsou pro 1 osobu v předpokládané výši cca 1.044 Kč/měsíc) <.>
<br>
<br> Termíny prohlídky bytu: 26.01.2021 v 15:40 hodin a 04.02.2021 v 10:10 hodin <.>
<br>
<br> sraz zájemců je ve výše uvedených termínech před domem Cheb,K Viaduktu 2329/3
<br>
<br>
Článek II
<br> Obecné podmínky výběrového řízení
<br> Zájemce o pronájem bytu uvedeného v Článku I nabízeného ve výběrovém řízení je povinen pro jeho
<br> zařazení do aukčního kola elektronické aukce beze zbytku splnit podmínky a kritéria uvedené v Článku
<br> II,odst.3 Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č.11/2017 v platném znění,schválených
<br> usnesením Rady města Chebu číslo 401/13/2017 ze dne 3...

Načteno

edesky.cz/d/4406133


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz