« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Výběrové řízení č. 575/2021 na pronájem bytu č. 12, Cheb, Slavice 2119/1 formou veřejné elektronické aukce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ Slavice 1, byt 12
M Ě S T O C H E B
O D B O R S P R Á V Y M A J E T K U
<br> M ě s t s k é h o ú ř a d u C h e b
<br> nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb,IČO 00253979
<br>
Číslo jednací: MUCH 2313/2021 SM V Chebu dne 11.01.2021
<br>
město Cheb vyhlašuje dle Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č.11/2017 v platném znění <,>
<br> schválených usnesením Rady města Chebu číslo 401/13/2017 ze dne 31.8.2017
<br>
vý běro vé ř í zen í č í s l o 5 7 5 /202 1 na pro ná je m by t u
<br> č í s l o 1 2,Cheb,S la vi ce 2 1 1 9/1
<br> f o rmo u veře jné e l e kt ro nic ké a u kce ta kto :
<br>
Článek I
<br> Předmět výběrového řízení
<br> Předmětem výběrového řízení je pronájem bytu č.12 ve vlastnictví města Chebu v bytovém domě ve
<br> městě Chebu,č.p.2119,v ulici Slavice 2119/1,který je součástí pozemku parc.č.st.6431,zapsaného
<br> v katastru nemovitostí pro obec Cheb,katastrální území Cheb u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj <,>
<br> katastrální pracoviště Cheb,na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb <.>
<br> Byt č.12 je v 5.nadzemním podlaží,velikosti 3+1,podlahové plochy 75,87 m2,(k bytu patří sklep o
<br> výměře 2,7 m2).Minimální nabídková výše nájemného z podlahové plochy bytu (podlahová plocha
<br> pro výpočet nájemného 71,46 m2) činí 65 Kč/m2/měsíc (bez záloh plnění poskytovaných služeb
<br> s užíváním bytu,které jsou pro 1 osobu v předpokládané výši cca 1.459 Kč/měsíc,každá další osoba
<br> + 459 Kč) <.>
<br>
<br>
<br> Termíny prohlídky bytu: 26.01.2021 v 15:15 hodin a 04.02.2021 v 9:45 hodin <.>
<br>
<br> sraz zájemců je ve výše uvedených termínech před domem Cheb,Slavice 2119/1
<br>
<br>
Článek II
<br> Obecné podmínky výběrového řízení
<br> Zájemce o pronájem bytu uvedeného v Článku I nabízeného ve výběrovém řízení je povinen pro jeho
<br> zařazení do aukčního kola elektronické aukce beze zbytku splnit podmínky a kritéria uvedené v Článku
<br> II,odst.3 Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č.11/2017 v platném znění,schválených
<br> usnesením Rady měst...

Načteno

edesky.cz/d/4406132


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz