« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Výběrové řízení č. 574/2021 na pronájem bytu č. 20, Cheb, Evropská 1133/56 formou veřejné elektronické aukce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ Evropská 56, byt 20
M Ě S T O C H E B
O D B O R S P R Á V Y M A J E T K U
<br> M ě s t s k é h o ú ř a d u C h e b
<br> nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb,IČO 00253979
<br>
Číslo jednací: MUCH 2310/2021 SM V Chebu dne 11.01.2021
<br>
město Cheb vyhlašuje dle Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č.11/2017 v platném znění <,>
<br> schválených usnesením Rady města Chebu číslo 401/13/2017 ze dne 31.8.2017
<br>
vý běro vé ř í zen í č í s l o 5 7 4 /202 1 na pro ná je m by t u
<br> č í s l o 2 0,Cheb,Evro ps ká 1 1 3 3 /56
<br> f o rmo u veře jné e l e kt ro nic ké a u kce ta kto :
<br>
Článek I
<br> Předmět výběrového řízení
<br> Předmětem výběrového řízení je pronájem bytu č.20 ve vlastnictví města Chebu v bytovém domě ve
<br> městě Chebu,č.p.1133,v ulici Evropská 1133/56,který je součástí pozemku parc.č.st.2507,zapsaného
<br> v katastru nemovitostí pro obec Cheb,katastrální území Cheb u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj <,>
<br> katastrální pracoviště Cheb,na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb <.>
<br> Byt č.20 je v 5.nadzemním podlaží,velikosti 2+1,podlahové plochy 69,68 m2,(k bytu patří sklep o
<br> výměře 4,8 m2).Minimální nabídková výše nájemného z podlahové plochy bytu (podlahová plocha
<br> pro výpočet nájemného 65,84 m2) činí 65 Kč/m2/měsíc (bez záloh plnění poskytovaných služeb
<br> s užíváním bytu,které jsou pro 1 osobu v předpokládané výši cca 1.664 Kč/měsíc,každá další osoba
<br> + 464 Kč) <.>
<br>
<br>
<br> Termíny prohlídky bytu: 26.01.2021 v 14:30 hodin a 04.02.2021 v 9:00 hodin <.>
<br>
<br> sraz zájemců je ve výše uvedených termínech před domem Cheb,Evropská 1133/56
<br>
<br>
Článek II
<br> Obecné podmínky výběrového řízení
<br> Zájemce o pronájem bytu uvedeného v Článku I nabízeného ve výběrovém řízení je povinen pro jeho
<br> zařazení do aukčního kola elektronické aukce beze zbytku splnit podmínky a kritéria uvedené v Článku
<br> II,odst.3 Zásad pronájmů bytů ve vlastnictví města Cheb č.11/2017 v platném znění,schválených
<br> usnesením Rad...

Načteno

edesky.cz/d/4406131


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz