« Najít podobné dokumenty

Český úřad zeměměřický a katastrální - Ředitel/ka Ekonomického odboru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Český úřad zeměměřický a katastrální.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ředitel/ka Ekonomického odboru
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
Pod sídlištěm 9,182 11 Praha 8
<br>
<br>
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br>
<br>
Ředitel/ka Ekonomického odboru
<br> Požadujeme:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - při podání žádosti lze doložit
pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání.Uvedenou listinu (originál nebo
úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání) lze v takovém případě doložit
následně,nejpozději před konáním pohovoru;
<br>  bezúhonnost - splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů <,>
který nesmí být starší než 3 měsíce;
<br>  je-li uchazeč narozen přede dnem 1.prosince 1971,předloží originál nebo úředně
ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst.1 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,o XXX <,>
že nebyl:
<br> - příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti <,>
- evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident,agent,držitel
<br> propůjčeného bytu,držitel konspiračního bytu,informátor nebo ideový
spolupracovník Státní bezpečnosti;
<br> Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem,že
žadatel o vydání osvědčení požádal.Osvědčení je však uchazeč povinen doložit nejpozději
před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;
<br>  je-li narozen přede dnem 1.prosince 1971,předloží čestné prohlášení podle § 4 odst.3
zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky <,>
České republiky a Slovenské republiky,o XXX,že nebyl:
<br> - tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické
strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru
výše,členem předsednictva těchto výborů,čl...

Načteno

edesky.cz/d/4405532

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Český úřad zeměměřický a katastrální      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz