« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Zásady č. 1/2020 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zásady č 1 2020
MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
<br>
ZÁSADY č.1/2020
<br>
Poskytování a čerpání dotací
z rozpočtu města Trutnova
<br>
<br>
<br>
Vydal Zastupitelstvo města Trutnova
Schváleno dne 07.12.2020 usnesením Zastupitelstva města Trutnova č.ZM_2020-170/5
Zpracoval Ing.XXXX XXXXXXXX,DiS.- Odbor finanční Bc.XXXXX XXXXXXX,DiS.- Útvar interního auditu a kontroly
Odborný garant vedoucí Odboru finančního
Dotčené orgány
a organizace městský úřad
<br> Účinnost od 10.12.2020
Nahrazuje Zásady č.1/2019
<br> Změna -
Počet stran 5
Počet příloh 4
<br>
<br>
<br>
<br>
Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova strana 1 (celkem 5)
<br> ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
<br>
<br>
Článek 1
Předmět úpravy
<br>
(1) Tyto zásady upravují postup města Trutnova (dále jen „město“ nebo „poskytovatel“) při poskytování
dotací z rozpočtu města a podmínky jejich čerpání <.>
<br> (2) Město poskytuje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy dotace právnickým nebo fyzickým osobám
především se sídlem nebo bydlištěm na území města nebo působícím na území města (dále jen
„žadatelé“ nebo „příjemci“),a to:
a) na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem (dále jen „Program“) <,>
b) na jiný účel na základě individuální žádosti žadatele <.>
<br>
(3) Dotace podle těchto zásad nejsou určeny příspěvkovým organizacím města <.>
<br> (4) Na poskytnutí dotace není právní nárok.O případném nevyhovění žádosti a jeho důvodu bude
žadatel bez zbytečného odkladu vyrozuměn <.>
<br>
<br> Článek 2
Vymezení pojmů
<br>
Pro účely těchto zásad se rozumí
a) dotací - peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města na stanovený účel <,>
b) programem - souhrn věcných,časových a finančních podmínek podpory účelu v něm určeného <,>
c) příslušnou komisí - komise rady města,jejíž odborná oblast působení se shoduje s oblastí,pro
<br> niž je žádána finanční podpora <,>
d) tajemníkem komise - pracovník města jmenovaný do této funkce radou města
e) předsedou komise – její člen,zvolený radou města <,>
f) příslušný odbor - odbor Městsk...

Načteno

edesky.cz/d/4402055

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz