« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Číslo 53, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snímek
PCR18ETRp039811079
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE
<br> Územní odbor Liberec Dopravní inspektorát Liberec
<br> _IY-i-'_ -—-—_
<br> manu—"___-
<br> KRPL-95540-1/CJ-2020-180506-03 Liberec 9.listopadu 2020
<br> Římskokatolická farnost Vratislavice nad Nisou Tanvaldská 51
<br> 463 11 Liberec XXX — Vratislavice nad Nisou email: farnost.vratislavice©d1tm.cz
<br> Vyjádření k návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> K Vaší žádosti ze dne 9.11.2020,která se týkala umístění zřejmě Zákazové dopravní značky č.B1 a E13 s textem — mimo rezidentů - na pozemku p.p.č.1296/1 V k.ú.Vratislavice nad Nisou,Liberec na vjezdu do nádvoří objektu Tanvaldská 51,sdělujeme dle š77 odst.1 písm.c) zák.č.361/20008b.silničnímu správnímu úřadu následující nezávazné stanovisko <.>
<br> Navrhovaný text na dodatkové tabulce č.E13 nedoporučujeme s ohledem na různý výklad pojmu rezident a především na různý způsob využití objektu č.p.51,kde se domníváme,že se zde mimo prostorů pro bydlení nacházejí i kancelářské prostory.Doporučujeme text — mimo vozidla s povolením farnosti apod.nebo pojem — mimo dopravní obsluhy - uvedený ve vyhlášce č.294/20158b.(příloha č.6) - Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní absluha'í rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské,opravárens ',údržbářské,komunální a podobné služby,vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,vozidla taxislužby a vozidla,jejichž řidiči,provozovatelé nebo přepravované osoby mjl' v místech za značkou bydliště; ubytování,sídla nebo nemovitost <.>
<br> Toto vyjádření k návrhu na místní úpravu provozu je výhradně podkladem pro silniční správní úřad k jejímu případnému stanovení <.>
<br> Vyřizuje: por.Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX npor.Mgr.Bc.XXXXXXXXX XXXXXX,DiS por.Mgr.XXXXX XXXXX vedoucí DI Liberec XXX XXX XXX/XXX z.r.por.Mgr.XXXXX XXXXX podepsáno elektronický Pastýřská X
<br> XXX XX Liberec
<br> Tel.: +420 974 466 250 Fax: +420 974 466 907
<br> _ Email: ...
Dokument
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML222329/20-OD/Pod/26
<br>
<br> Římskokatolická farnost
<br> Vratislavice nad Nisou
<br> Tanvaldská č.p.51
<br> Liberec XXX-Vratislavice nad
<br> Nisou
<br> 463 11 Liberec 30
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 006499/21
<br> Bc.Zdeňka Podhůrská
<br> 485 243 834
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 11.1.2021
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") jako silniční správní úřad příslušný
<br> podle ust.§ 40,odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") přezkoumal žádost o omezení veřejného
<br> užívání na účelové komunikaci v obvodu statutárního města Liberec,a na základně žádosti ze dne
<br> 19.11.2020 vydal rozhodnutí <.>
<br> Účastník řízení (ust.§ 27,odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád) - žadatel: Římskokatolická
<br> farnost Vratislavice nad Nisou,IČO 46746251,Tanvaldská č.p.51,Liberec XXX-Vratislavice nad
<br> Nisou,463 11 Liberec 30 <.>
<br> Rozhodnutím se povoluje dle ust.§ 7,odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů omezení veřejného užívání na pozemku p.č <.>
<br> 1296/1 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou,spočívající v zabránění vjezdu
<br> neoprávněných vozidel na parkovací místa vyhrazená pro Římskokatolickou farnost
<br> Vratislavice nad Nisou <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dle předložených podkladů pro vydání rozhodnutí vyplývá,že žadatel je vlastníkem předmětné účelové
<br> komunikace.Vlastník účelové komunikace podal žádost o omezení veřejného užívání na účelové
<br> komunikaci z důvodu zabrán...

Načteno

edesky.cz/d/4402048

Meta

Dopravní informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz