« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - SO 13-31/10 definitivní SSZ 4.452 Antala Staška – Na StržiSO 13-31/20 provizorní SSZ 4.452 Antala Staška – Na Strži PKD-76313/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SO 13-31/10 definitivní SSZ 4.452 Antala Staška – Na StržiSO 13-31/20 provizorní SSZ 4.452 Antala Staška – Na Strži PKD-76313/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/18 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
13.3.2020 Ing.XXXX XXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1271523/2020 Počet listů/příloh: 18 / 0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 453883/2020 5.1.2021
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako stavební úřad
příslušný dle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě přezkoumání
žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j až § 94p stavebního zákona,kterou
dne 13.3.2020 podal stavebník Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,se sídlem
Sokolovská 42/217,Vysočany,190 00,Praha 9,IČO: 000 05 886,zastoupený společností
Inženýring dopravních staveb a.s.se sídlem Branická 514/140,Braník,147 00,Praha 4,IČO 053
15 522 <,>
<br> vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona
<br>
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
pro stavbu
<br> SSZ křižovatek na trase metra D pro akci:
„Výstavba trasy I.D metra v Praze,provozní úsek Pankrác – Nové dvory“
liniová dopravní stavba v režimu VPS
<br> v rozsahu stavebních objektů:
<br> SO 13-31/10 definitivní SSZ 4.452 Antala Staška – Na Strži
SO 13-31/20 provizorní SSZ 4.452 Antala Staška – Na Strži <.>
<br>
V rámci výstavby metra D dochází k vybudování výstupů z metra v blízkosti SSZ 4.452 Antala
Staška – Na Strži,z tohoto důvodu bude upraveno severní rameno SSZ <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení,které je navazujícím
řízením ve smyslu ustanovení § 3 písm.g) bod 3.ve spojení s § 9b zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve zně...

Načteno

edesky.cz/d/4401442

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz