« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - SO 13-32/50 definitivní přeložka metalického koordinačního kabelu (KK) mezi SSZ 4.417 Olbrachtova – Na Strži a SSZ 4.452 Antala Staška – Na Strži PKD-76314/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SO 13-32/50 definitivní přeložka metalického koordinačního kabelu (KK) mezi SSZ 4.417 Olbrachtova – Na Strži a SSZ 4.452 Antala Staška – Na Strži PKD-76314/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/16 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
13.3.2020 Ing.XXXX XXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1247774/2020 Počet listů/příloh: 16 / 0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 453912/2020 5.1.2021
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako stavební úřad
příslušný dle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti
o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle ustanovení § 84 až 90 stavebního zákona,kterou dne
13.3.2020 podal stavebník Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,se sídlem
Sokolovská 42/217,Vysočany,190 00,Praha 9,IČO: 000 05 886,zastoupený společností
Inženýring dopravních staveb a.s.se sídlem Branická 514/140,Braník,147 00,Praha 4,IČO 053
15 522 <,>
<br> vydává podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
řádu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br> SSZ křižovatek na trase metra D pro akci:
„Výstavba trasy I.D metra v Praze,provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“
liniová dopravní stavba v režimu VPS
<br> v rozsahu stavebního objektu:
<br> SO 13-32/50 definitivní přeložka metalického koordinačního kabelu (KK) mezi SSZ
4.417 Olbrachtova – Na Strži a SSZ 4.452 Antala Staška – Na Strži <,>
<br>
<br> která bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 3175/1 (ostatní plocha),879/88 (ostatní
plocha),879/57 (ostatní plocha),1358 (ostatní plocha),3177/6 (ostatní plocha),3178/1 (ostatní
plocha),3329/3 (ostatní plocha) a ...

Načteno

edesky.cz/d/4401441

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz