« Najít podobné dokumenty

Obec Vrchy - Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty obce Vrchy 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrchy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty obce Vrchy 2018
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU sounRžnosn Obec Vrchy; IČO 00848514; Vrchy 65,742 45 Vrchy Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 07:58
<br> 1 | z 3 | 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavni činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 311043634 331481395 |.Náklady z činnosti 3 043 958,87 3 202 743,01 1.Spotřeba materiálu 501 270 378,50 349 229,00 2.Spotřeba energie 502 116 519.00 119 760.00 3.Spotřeba jiných neskladovatelnýoh dodávek 503 4.Prodané zboži 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 S.Aktívaoe oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastni výroby 508 8.Opravy & udržovanl 511 31315300 259 413,00 9.Cestovné 512 20 877,00 23 735,00 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizaonlch sluzeb 516 12.Ostatní služby 518 630 656,21 690 236.93 13.Mzdové náklady 521 1 072 521.00 1 084 M.GO 14.Zákonné sociální pojištění 524 266 325,00 278 369.00 15.Jiné sociální pojištěni 525 16.Zákonné sociální náklady 527 21 213.50 22 599,50 17.Jiné socialni náklady 528 18.Dan silniěnl 531 19.Daň z nemovitosti 532 20.Jiné daně a poplatky 538 13 000,00 3 000,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 5 000,00 24.Dary a jiná bezúplatné předáni 543 39 383,00 39 444,00 25.Prodmý materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 200 732,00 159 234.00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 1 575.00 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 903,00 5 664,80 34.Náklady : vyřazených pohledávek 557 35.Náklady : drobného dlouhodobého majetku 558 19 795,50 122 993,00 36.Ostatní náklady : činnosti 549 51 728,16 44 378,78 |.Finanční náklady 42 623,37 42 624,04 1.Prodané cenn...

Načteno

edesky.cz/d/4338577


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrchy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz