« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Upozornění na povinnost odstranění stromoví v ochranném pásmu vedení vysokého napětí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
<br> na povinnosti podle ustanovení 5 46 (ochranná pásma) a 5 24,odst.3,písm.9) zákona č.458/2000 Sb.o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)
<br> Společnost ČEPS,a.s <.>,je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí.Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma,která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem.V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS,a.s <.>
<br> Podle ustanovení 5 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení,která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m,u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1.1.1995) <.>
<br> Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m <.>
<br> Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené V418 vlastněné a provozované naší společností,u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností 20/25 m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení <.>
<br> Na základě 5 46,odst.9 a 5 24,odst.3,písm.9) zákona č.458/2000 Sb.vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků,aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu,které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy <.>
<br> Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS,a.s <.>,svoji povinnost vyplývající ze zákona č.458/2000 Sb <.>
<br> Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č.458/2000 Sb <.>,5 46,odst.9 (energetický zákon) <.>
<br> ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTÚ PROVEDTE V OBD...

Načteno

edesky.cz/d/4325481

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz