« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Informace o konání zastupitelstva obce Přestavlky 14.12.2020.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Přestavlky Obecní úřad Přestavlky
<br> I N F O R M A C E o konání 11.zasedání ngt_upitelstva obce Přestavlky
<br> Obecní úřad Přestavlky v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání Zastupitelstva obce Přestavlky.Místo konání: Obec Přestavlky — zasedací místnost obecního úřadu,Přestavlky 109 <.>
<br> Doba konání: pondělí 14.12.2020 v 17.00 hodin.Program: 1) Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.2) Schválení programu.3) Kontrola plnění usnesení z 10.zasedání ZO konaného dne 24.9.2020 <.>
<br> 4) Smlouva a přijetí dotace z Olomouckého kraje za účelem finanční podpory na Pořízení projekčního zařízení s příslušenstvím do kulturního domu v obci Přestavlky ve výši 30 000,- Kč <.>
<br> 5) Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě Přestavlky,p.č.71/2,Vnn,k NN,číslo stavby IV—12-8015886/ 1,podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV,parc.číslo 671 a 673 v k.ú.Přestavlky u Přerova <.>
<br> 6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.SOBS VB IV128020152/002 na p.č.673 v k.ú.Přestavlky u Přerova <.>
<br> 7) Žádost o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR — Rekonstrukce Kulturního domu v obci Přestavlky — 2.etapa <.>
<br> 8) Střednědobý výhled obce Přestavlky na období 2021 — 2025.9) Rozpočet obce Přestavlky na rok 2021.10) Rozpočtové opatření č.9,10/2020 <.>
<br> 11)Revokace UZ 5/6/2019 ze dne 19.9.2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci p.L.H <.>
<br> 12) Veřejnoprávní smlouva a poskytnutí návratné ňnanční výpomoci p.L.H.ve výši 60 000,- Kč <.>
<br> 13) Stočné pro rok 2021 <.>
<br> 14) Provedení inventarizace majetku k 31.12.2020.Stanovení inventarizačních komisí <.>
<br> 15) Diskuse,různé <.>
<br> V Přestavlkách dne: 6.12.2020
<br> XXX XXXXXXXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno dne: X.XX.2020 Sejmuto dne: M$,)"

Načteno

edesky.cz/d/4324915

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz