« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Prosecká - úprava DZ PKD-75616/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prosecká - úprava DZ PKD-75616/2020
PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G
<br> HLA VNi MESTO PRAHA
<br> MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY
<br> Odbor pozemnich komunikaci a drab
<br> Oddeleni silnicniho spravnibo uradu
<br> 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
<br> vas dopis zn./ze dne:
<br> c.j.:
<br> MHMP-1780428/2020/04N o
<br> Spis.zn.:
<br> S-MHMP 1586504/2020PKD
<br> •
<br> MHMPXPF2QT82
<br> "sinpps s.r.o."
Dobrusska 1805/5
147 00 Praba 4
<br> Vyi'izuj e/linka/te l.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing <.>
<br> XXXXXXXXX
<br> Pocet listu/prilob: 113
<br> Datum:
<br> 23.11.2020
<br> Opatreni obecne povahy
<br> •
<br> Magistrat bl.m.Praby,odbor pozemnicb komunikaci a drab,jako pris1usny spravni urad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnicb komunikacicb a o zmene
nekterycb zakonu,ve zneni pozdejsicb predpisu,(dale jen,zakon 0 provozu na pozemnicb
komunikacicb") a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni rad,na
zaklade posouzeni zadosti 0 stanoveni precbodne upravy provozu na pozemni komunikaci <,>
podane dne 16.10.2020,a po projednani s prislusnym organem Policie CR,Krajske reditelstvi
Policie bl.m.Praby- odbor sluzby dopravni policie
<br> vydava
<br> podle ust.§ 77 odst.1 pism.c),odst.5 a § 78 zakona c.36112000 Sb <.>,zakon o provozu na
pozemnicb komunikacich a vyblasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na
pozemnicb komunikacich
<br> opatreni obecne povahy -
<br> stanoveni prechodne upravy provozu na pozemni komunikaci
<br> Prosecka
<br> spocivajici v umisteni dopravnibo znaceni a zarizeni na mistni komunikaci v rozsabu dle
prilozene dokumentace,ktera je nedilnou soucasti toboto stanoveni,za nize uvedenycb
podminek pro jejicb realizaci:
<br> a) Osazeni dopravnibo znaceni a zarizeni bude provedeno v souladu s vyjadrenim Policie
CR,Krajskebo reditelstvi Policie bl.m.Praby - odboru sluzby dopravni policie ze dne
23.11.2020,c.j.: KRPA 299229-1/CJ-2020-0000DZ,TP 65 a TP66 a vyblaskou c <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se pro...

Načteno

edesky.cz/d/4305777

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz