« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Elektrifikace BUS linky 140 PKD-75617/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Elektrifikace BUS linky 140 PKD-75617/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mar iánské nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t e l.: Kontaktn í cen t rum: 12 444,fax: 236 007 157
e -mai l : posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> - dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
26.10.2020 Ing.arch.Veronika Mrvová
Č.j.: 236004424
MHMP 1786646/2020 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1647145/2020 24.11.2020
<br>
<br>
Oznámení zahájení stavebního řízení
<br> Dne 26.10.2020 stavebník Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost se sídlem
Sokolovská 42/217,190 00 Praha 9,IČO 00005886,který je zastoupen společností
PRAGOPROJEKT,a.s <.>,K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,IČO 452 72 387,podal žádost
o stavební povolení na stavbu nazvanou:
<br>
„Elektrifikace BUS Linky 140“
<br> Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 2601/2,2677/1,2906/1,2906/3,2906/4 <,>
2906/6,2907/1,2907/2,2926/2,2926/9,2926/12,2926/13,2926/14,2926/20,2926/21 <,>
2926/23,2927/7,2927/10,2927/11,2931/1,2943,2990,2991/1,2992/1,2998,2999,3000/1 <,>
3000/2,3442/4,3442/8,3723/1,3860/2,3867,3868/1,3881/1,3884/1,3885,3887,3891/5 <,>
3893,3932/2,3963/1,3963/11,3964/1,3994/3,4013/2,4013/4,4013/8,4013/9,4013/14 <,>
4013/15,4013/17,4026/2,4026/4,4026/5 v katastrálním území Libeň,č.parc.1123/6,1124/5 <,>
1185/1,1185/8,1185/9,1187/1 v katastrálním území Prosek,č.parc.1673/3,1673/5,1669/1 <,>
2032,2031 v katastrálním území Vysočany,č.parc.799/1,799/2,797/17,1379/19,1379/27 <,>
1379/47,1379/110,1379/124,1438/1,1438/4,1438/10,1438/2,1438/5,1438/21,1438/99 <,>
1439,1504/1,1504/3 v katastrálním území Čakovice,č.parc.547/4,547/33,547/34,547/35 <,>
547/36,547/43,547/209,547/211,547/232,547/234,547/237,547/238,547/239,547/240 <,>
547/241,604/1,604/3,626/34,626/35,626/37,626/51,626/23,626/25,626/89,629/250 <,>
629/55,629/98,629/147,629/148,629/150,629/243,629/249,629/251,629/271,629/321...

Načteno

edesky.cz/d/4305776

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz