« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Jelení - IZS PKD-75618/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jelení - IZS PKD-75618/2020
PRA.HA PRA GUE PRA GA PRA G HLA VNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY Odbor pozemnich komunikaci a drah OddC:Heni silnicniho spnivniho uradu vas dopis zn./ze dne: c.j.: MHMP-1676319/2020/04No Spis.zn.: S-MHMP 1645875/2020PKD • Technicka sprava komunikaci hl.m.Prahy,a.s.Rasnovka 770/8 11 000 Praha 1 Vyi'izuj e/linka/te 1.: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXXX Pocet listU/priloh: XXX Datum: XX.11.2020 Opatreni obecne povahy • Magistrat hl.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako pfislusny spravni urad dle ust.§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmene nekterych zakonu,ve zneni pozdejsich predpisu,(dale jen,zakon 0 provozu na pozemnich komunikacich") a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni rad,na zaklade posouzeni zadosti 0 stanoveni prechodne upravy provozu na pozemni komunikaci,podane dne 26.10.2020 a doplnene dne 16.11.2020,a po projednani s prislusnym organem Policie CR,Krajske reditelstvi Policie hl.m.Prahy- odbor sluzby dopravni policie vydava podle ust.§ 77 odst.1 pism.c) a§ 78 zakona c.361/2000 Sb <.>,zakon o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich opatreni obecne povahy- stanoveni prechodne tipravy provozu na pozemni komunikaci Jeleni spocivajici v umisteni dopravniho znaceni a zafizeni na mistni komunikaci v rozsahu dle pfilozene dokumentace,ktera je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych podminek pro jejich realizaci: a) Osazeni dopravniho znaceni a zafizeni bude provedeno v souladu s vyjadfenim Policie CR,Krajskeho reditelstvi Policie hl.m.Prahy - odboru sluzby dopravni policie ze dne 30.10.2020,c.j.: KRPA 7383-75/CJ-2020-0000DZ,TP 65 a TP66 a vyhlaskou c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.b) Dopravni znacky musi bYt v reflexnim provedeni v zakladni velikosti.Veskere dopravni znaceni bude osazeno na odpovidajicich nosicich.Umistenim dopravnih...

Načteno

edesky.cz/d/4305775

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz