« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Libeňský most - IZS PKD-75619/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Libeňský most - IZS PKD-75619/2020
PRA HA PRA GUE PRA GA PRA G HLA VNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY Odbor pozemnicb komunikaci a drab Oddeleni silnicnibo spnivnfbo uradu vas dopis zn./ze dne: c.j.: MHMP-1754270/2020/04N o Spis.zn.: S-MHMP 1649852/2020PKD • Tecbnicka sprava komunikacf hl.m.Praby,a.s.Rasnovka 770/8 110 00 Praba 1 Vyrizuje/linka/tel.: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXXX Pocet listu/prflob: X/X Datum: XX.11.2020 Opatreni obecne povahy • Magistrat bl.m.Praby,odbor pozemnfcb komunikacf a drab,jako pfislusny spravni urad dle ust.§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnicb komunikacfch a o zmene nekterycb zakonu,ve zneni pozdejsicb predpisu,(dale jen,zakon 0 provozu na pozemnicb komunikacfcb") a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravnf reid,na zaklade posouzeni zadosti 0 stanoveni precbodne upravy provozu na yozemni komunikaci,podane dne 27.10.2020,a po projednanf s prislusnym organem Policie CR,Krajske reditelstvf Policie bl.m.Praby- odbor sluzby dopravni policie vydava podle ust.§ 77 odst.1 pism.c) a§ 78 zakona c.361/2000 Sb <.>,zakon o provozu na pozemnicb komunikacicb a vyblasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacicb opatreni obecne povahy - stanoveni prechodne upravy provozu na pozemni komunikaci Libensk)' most spocivajici v umisteni dopravnibo znaceni a zafizeni na mistni komunikaci v rozsabu die prilozene dokumentace,ktera je nedflnou soucasti toboto stanoveni,za nize uvedenycb podminek pro jejicb realizaci: a) Osazeni dopravnibo znaceni a zarizeni bude provedeno v souladu s vyjadfenim Policie CR,Krajskebo reditelstvi Policie bl.m.Praby - odboru sluzby dopravni policie ze dne 11.11.2020,c.j.: KRPA 289947-1/CJ-2020-0000DZ,TP66 a vybhiSkou c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravid1a provozu na pozemnicb komunikacicb.b) Dopravni znacky musi byt v reflexnim provedeni v zakladni velikosti.Veskere dopravni znaceni bude osazeno na odpovidajicicb nosicicb.Umistenim dopravnibo znaceni nesmi byt narusen...

Načteno

edesky.cz/d/4305774

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz