« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Ústecká - bus pruh PKD-75620/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ústecká - bus pruh PKD-75620/2020
PRA HA
PRAGUE
PRA GA
PRA G
<br> HLA VNi MESTO PRAHA
<br> MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY
<br> Odbor pozemnich komunikaci a drah
<br> Oddeleni silnicniho spnivniho uradu
<br> 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
<br> vas dopis zn./ze dne:
<br> c.j.:
<br> MHMP-1781124/2020/04/V o
<br> Spis.zn.:
<br> S-MHMP 1718271/2020PKD
<br> •
<br> MHMPXPF2RESU
<br> Technicka spniva komunikaci hl.m.Prahy <,>
a.s <.>
Rasnovka 770/8
IlO 00 Praha I
<br> Vyrizuj e/linka/te l.:
<br> XXXXX XXXXXX,lng <.>
<br> XXXXXXXXX
<br> Pocet listU/pfiloh: 113
<br> Datum:
<br> 23.11.2020
<br> Opatreni obecne povahy
<br> •
<br> Magistnit hl.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako prislusny spravni urad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zakona c.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmene
nekterych zakonu,ve zneni pozdejsich predpisu,(d;ile jen,zakon 0 provozu na pozemnich
komunikacich") a podle ust.§ 171 a § 173 odst.I zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni reid,na
zakiade posouzeni zadosti 0 prodlouzenf stanoveni prechodne upravy provozu na pozemni
komunikaci,podane dne I2.1I.2020,a po projednani s prislusnym organem Policie CR,Krajske
reditelstvi Policie hl.m.Prahy- odbor sluzby dopravni policie
<br> vydava
<br> podle ust.§ 77 odst.1 pism.c),odst.5 a § 78 zakona c.361/2000 Sb <.>,zakon o provozu na
pozemnich komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich
<br> opatreni obecne povahy -
<br> stanoveni prechodne upravy provozu na pozemni komunikaci
<br> Ustecka
<br> spocivajici v umisteni dopravniho znaceni a zafizeni na mistni komunikaci v rozsahu die
pfilozene dokumentace,ktera je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych
podminek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazeni dopravniho znaceni a zarizeni bude provedeno v souladu s projednanfm s
Policif CR,Krajskeho reditelstvi Policie hl.m.Prahy- odboru sluzby dopravni policie ze
dne 18.11.2020,TP 65 a TP 133 a vyhlaskou c.294/2015 Sb <.>,kterou ...

Načteno

edesky.cz/d/4305773

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz