« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - J. Želivského - přechodná úprava provozu PKD-75621/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

J. Želivského - přechodná úprava provozu PKD-75621/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422,1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemníc h komunikac í a drah Oddělení silnič ního správního úřadu *MHMPXPF1X4FW* MHMPXPF1X4FW Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 Vyřizuje/tel.: XXXXXX XXXXXX,Bc.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Šv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1558939/2020PKD 23.11.2020 Opatření obecné povahy Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a d rah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Želivského v úseku Koněvova – Olšanská v obou směrech,podané dne 12.10.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Po licie h l.m.Prahy – odbor služby dopravní policie,č.j.: KRPA 299704-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 23.11.2020 vydává podle ust.§ 77 odst.1 pís m.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravid la provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění provizorního dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy Jana Želivského v úseku Koněvova – Olšanská v obou směrech v termínu 28.11.2020 – 31.10.2021,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci: a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s TP66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na p...

Načteno

edesky.cz/d/4305772

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz