« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Zvýšení rychlosti TRAM na komunikaci Kolbenova_zkušební provoz PKD-75622/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zvýšení rychlosti TRAM na komunikaci Kolbenova_zkušební provoz PKD-75622/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
<br> *MHMPXPF2W8OR*
MHMPXPF2W8OR
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s <.>
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
100000/470/2020 XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1786062/2020/O4/Kf Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1580606/2020PKD 24.11.2020
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 15.10.2020 a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby
dopravní policie č.j.KRPA 283936-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 16.11.2020
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení B 20a „50“ + E 13 „MIMO TRAM“
na místní komunikaci I.třídy Kolbenova (úsek Smržových – Laponská,Praha 9) za účelem
realizace záměru Dopravního podniku hl.m.Prahy,a.s.zvýšit maximální dovolenou rychlost
tramvají na vybraných traťových úsecích,které jsou součástí pozemních komunikací <,>
ze stávajících 50 km/h na 60 km/h,na zkušební dobu nejpozději do ...

Načteno

edesky.cz/d/4305771

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz