« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Přechodná úprava - Podolské nábřeží PKD-75666/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přechodná úprava - Podolské nábřeží PKD-75666/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422,1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemníc h komunikac í a drah Oddělení silnič ního správního úřadu *MHMPXPF2REQ4* MHMPXPF2REQ4 TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ: 03447286 Vyřizuje/linka/tel.: XXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Ku Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1611519/2020PKD 24.11.2020 Opatření obecné povahy Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 20.10.2020,doplněnou dne 16.11.2020 a projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 282350-1/ČJ-2020- 0000DŽ ze dne 02.11.2020 vydává podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení IP12 + E13 „10 vozidel s povolením HMP úsek IZS – 34176,zneplatnění sestavy IP13c+E13+e13 úsek P4-1496,instalace přenosné sestavy IP13c + E13 „PO- PÁ 08-20 h NEBO S PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM OBLAST 4“ + E13 úsek P4-1496 na komunikaci Podolské nábřeží směrem z centra,naproti objektu 6/34 ve správním obvodu MČ Praha 4,k.ú.Podolí,z důvodu vyznačení záboru za účelem zřízení vyhrazených parkovacích stání pro potřeby hl.m.Prahy v termínu od 30.11.2020 do 31.1.2021*...

Načteno

edesky.cz/d/4305766

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz