« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Stanovení přechodné úpravy provozu, Husova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.pdf
Říši
<br> Ž.! !! N'! N ! ! „Tm3m1íď'1'ů'H-H—řiÍ—l ': -1-';' <.>
<br> : Při umístění dopravního značení musí
<br> být dodrženy podmínky daně
<br> v Tpss - OJENAČENI PRACQVNÍCH mísy,NA POZEMNICH KOMUNIKACICH III.VYDANI <,>
<br> zák.č.36112000 Sb.v a zák.č.1311997 Sb.v
<br> platném znění platném znění <.>
<br> lom-měnu.! znam Mamas; Rudi T mm.—„= Eman: hru.-'.mm Tomus v.nm SE o —— 4.<.>
<br> maminy vladlmír Skupa.Lysa m i DOPRAWÍ WČENÍ MM“ -._ Fam: u
<br> Lysá nad Labem - Litol,ui.Husova — pripajky „.<.>.“
<br> i'ř'IŽv SÍIÍ k RD own.<.> 11mm
<br> Elect om
<br> Dinah:,cmwumu \ Navrh Dio % „-
1.pdf
ŘÍJ—Í 123333335.sm.-.<.>.<.>.<.>.- - <.>
<br> „.;-?
<br> “*f*-"$%“.;
<br> ___1
<br> s
<br>.-+ a i?,'? $ „% JP !— w- '? 't— * 'r- 11 T— “."! “P“! r— 1- !— rv ?? „„.<.> <.>,„,“| up „.„.21 »! _,-:—.?,<.>,„* ??
<br> ŠŠL.d
<br> m
<br> <,>
<br> __ <.>
<br> 1334333!
<br> “1 „
<br> 4444531343333
<br> \ Při umístěni dopravního značení musí být dodržgny odmínky úpně,vase —OZNACEN PRACQVNICH MEST,NA POZEMNÍCH KOMUNIKACICH HLVYDANi,zák.č.36112080 Sb.v platném znění & zák.č.131997 Sb.v platném znění <.>
<br> Dopravní značky SEB-PDT Hume umístit |miru.? dní před začátkem stavbyý
<br> *“ Návrh DID
<br> Zodpwětnr-a om; WÍJEDÚI Kusu.'namlamm Tamar-wm “mawa-J SE _! ' o 3,1%.|::i “ mučit! „ lng.\fkndímií Škurpll.Lffuřt N!.DOPRAVNÍ '.<.> a“— Fntmai; u ' Lysá nad Labem - Litol.ul.Husova » prapoiky mmm- inž.Sigi k.RD Datum: 11mm W: nn (Hamm <.>
<br> __F———— 9M ňu
80992.doc
Městský úřad Lysá nad Labem
<br> Odbor dopravy
<br> Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem
<br>
<br>
<br> Č.j.:
MULNL-OD/80992/2020/Uh/219
<br>
Vyřizuje:
XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Telefon:
XXX XXX XXX
<br>
E-mail:
katerina.uhrova@mestolysa.cz
<br>
Datum:
26.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností,odbor dopravy jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 24.11.2020,který podala fyzická XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,trv.bytem Švermova XXX/X,XXX XX Lysá nad Labem,a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,územní odbor Nymburk – dopravní inspektorát,ze dne 19.11.2020,č.j.KRPS-284678-1/ČJ-2020-010806-ZU,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu dopravního značení na místní komunikaci ulice Husova v obci Lysá nad Labem z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci stavebních prací – realizace vodovodní a kanalizační přípojky <.>
Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení:
<br> dle platného schématu DIO <.>
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.Městský úřad Lysá nad Labem,odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem.Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek,zajišťujících bezpečnost a p...

Načteno

edesky.cz/d/4299504

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz