« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Chodovská - PÚ PKD-75594/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chodovská - PÚ PKD-75594/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPEZPX3A*
MHMPXPEZPX3A
<br>
<br>
<br>
<br> TSK hl.m.Prahy,a.s <.>
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1700482/2020/O4/Ku Počet listů/příloh: 2/3
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 807008/2020PKD 20.11.2020
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a §
173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti
adresáta doručené dne 29.05.2020 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství
Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie ze dne 02.11.2020
<br> vydává
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5,§ 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení na místní
komunikaci Chodovská v úseku od křižovatky ulic U Plynárny x Bohdalecká x Záběhlická x Chodovská –
Spořilovská (obousměrně) z důvodu realizace rekonstrukce komunikace za účelem úprav dopravníh o
značení v dané lokalitě a integrace cyklistické dopravy,a to do doby vydání a nabytí účinnosti budoucího
opatření obecné povahy pr...

Načteno

edesky.cz/d/4297518

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz