« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rampa z ulice Pod Chodovem - NN3350 PKD-75505/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rampa z ulice Pod Chodovem - NN3350 PKD-75505/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422,1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemních komunikací a drah Oddělení silničního správního úřadu *MHMPXPF022D8* MHMPXPF022D8 PROZNAK Praha,s.r.o.Pikovická 244/17 147 00 Praha 4 IČ: 27166392 Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: *200433*/20.10.2020 XXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Ku Počet listů/příloh: 1/2 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1678114/2020PKD 16.11.2020 Opatření obecné povahy Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 02.11.2020 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy.vydává podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení na místní komunikaci I.třídy NN3350 ve správním obvodu Praha 11 k.ú.Chodov,z důvodu provádění stavebních prací - provedení rekonstrukce - sanace opěr mostu X700,X701 na komunikaci NN3350 (nájezdová rampa z ulice Pod Chodovem směrem na Městký okruh – ul.5.května).V termínu od 23.11.2020 do 27.11.2020.Tyto stavební práce si vyžádají zábory a úplnou uzavírku dotčené pozemní komunikace dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: 1.Osazení přenosn...

Načteno

edesky.cz/d/4287489

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz