« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/16 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS - Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2020 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST OVO-75491/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/16 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS - Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2020 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST OVO-75491/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 21/16
ze dne 12.11.2020
<br> k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS - Městskému sdružení hasičů
hl.m.Prahy v roce 2020 z rozpočtu kap.07 - BEZPEČNOST
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
<br> žádost starosty SH ČMS – Městského sdružení hasičů hl.m.Prahy se sídlem Ohradní
1166/26,Praha 4 – Michle,IČO: 49370171,o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
pořízení a provoz zařízení simulující reálné podmínky požáru při odborné přípravě
hasičů ve výši 300,0 tis.Kč,která je přílohou č.1 důvodové zprávy
<br> I I.s c h v a l u j e
<br> 1.poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
běžných výdajů v kap.0739 – BEZ MHMP,§ 5212,ORG 0093905 ve výši 300,0 tis <.>
Kč SH ČMS – Městskému sdružení hasičů hl.m.Prahy,se sídlem Ohradní 1166/26 <,>
Praha 4 – Michle,PSČ 140 00,IČO: 49370171
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 3.veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uvedenou v příloze
č.2 tohoto usnesení
<br> I I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu II.tohoto usnesení
<br> Termín: 23.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8706
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.21/16 ze dne 12.11.2020
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů (mimo pol.5347)
<br> BEZ MHMP 0093906000000 běžné výdaje 0 0739 -300,00
<br> BEZ MHMP 0093905000000 individuální dotace - SH ČMS Měst.sdruž.hasičů 120 0739 300,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Odbor/Organizace POL
<br> 5212
<br> 5512
<br> Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
ODPA UZ ORJ
<br>
<br> Příloha č.2 k usnesení Za...

Načteno

edesky.cz/d/4287281


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz