« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - SSZ 9.233 PKD-75515/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SSZ 9.233 PKD-75515/2020
PRA HA PRAGUE PRA GA PRA G 1/2 HLAVN[ MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVN[HO MESTA PRAHY Odbor pozemnich komunikaci a drah Oddeleni silnicniho spravniho ui'adu 111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111~11 Vas dopis zn./ze dne: 6240/0309/20/MI c.j.: MHMP 1724089/2020 Sp.zn.: S-MHMP 467734/2020 Opatreni obecne povahy • EL TODO,a.s.Novodvorska 1 01 0/14 14200 Praha 4 Vyi'izuje/tel.: lng.Pavel Drazek 236 004 241 Pocet listu/pi'iloh: 1/1 Datum: 13.11.2020 MHMPXPFOJSQ8 • Magistrat hi.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako pi'islusny silnicni spravni urad die ust.§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zmene nekteryoch zakonu,ve zneni pozdejsich pi'edpisu,(dale jen,zakon 0 provozu na pozemnich komunikacich") a podle ust.§ 171 a § 173 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni i'ad,ve zneni pozdejsich pi'edpisu,na zaklade posouzeni zadosti o stanoveni svetelnych signalu,podane dne 24.03.2020,a po pisemnem vyjadi'eni Policie CR,Krajskeho i'editelstvi policie hi.m.Prahy,odboru sluzby dopravni policie c.j.KRPA-80066-8/CJ-2020-0000DZ ze dne 9.10.2020 vydava podle ust.§ 77 odst.1 pism.c) a d),§ 78 zakona c.361/2000 Sb.o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich opatreni obecne povahy - stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich - svetelnych signalu SSZ 9.233 Sokolovska - Na Brehu spocivajici v umisteni a pouziti svetelnych signalu vyse uvedeneho SSZ,die situace EL TODO,a.s.z 02/2020,k6d 2020 04 24,ktera je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych podminek: 1.Pi'edlozena situace nesmi byt v rozporu s navrienym zpusobem i'izeni vcetne i'idicich data bude ovei'ena ve zkusebnim a realnem provozu SSZ o deice mini maine dva mesice v souladu s pi'edchozimi stanovisky.Sfdlo: Marianske nam.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviste: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktnf centrum: 12 444,fax: 236 007 157 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: ...

Načteno

edesky.cz/d/4287272

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz