« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Mírového hnutí x Benkova PKD-75508/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mírového hnutí x Benkova PKD-75508/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPF02W4N*
MHMPXPF02W4N
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
Nad Klikovkou XX
XXXX Praha
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1710739/2020/O4/Ku Počet listů/příloh: 1 / 2
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1651978/2020PKD 16.11.2020
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“)
a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 27.10.2020 a po projednání s dotčeným
orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <.>
<br>
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení na místní komunikaci I.třídy
Mírového hnutí ve správním obvodu Praha 11 k.ú.Chodov,z důvodu provádění stavebních prací
–úpravy přechodu pro chodce (oblast přechodu pro chodce na ulici Mírového hnutí u křižovatky
Brodského) v termínu v termínu 1.etapa od 23.11.2020 do 06.12.2020 a 2.etapa od 07.12.2020
do 13.12.2020.Tyto stavební práce si vyžádají zábory dotčené pozemní komunikace dle přiložené
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených ...

Načteno

edesky.cz/d/4287249

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz