« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu města na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení zastupitelstva ZM/168/2020
9.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
konané 19.11.2020
<br> K bodu:
<br> Dotační program na podporu registrovaných sociálních
služeb dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách <,>
na rok 2021
<br> Předkládá:
Mgr.XXXXX XXXXX
<br> náměstek primátora
<br> Projednáno:
v Řídicí skupině komunitního
plánování Jablonecka a v Komisi
humanitní a sociální
péče rady města <.>
<br> Zpracoval:
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Oddělení sociálních služeb
<br> Kont.osoba:
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Oddělení sociálních služeb
<br> ◾ dustirova@mestojablonec.cz
<br> USNESENÍ ZM/168/2020
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou
<br> s c h v a l u j e
Dotační program na podporu registrovaných
sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o
sociálních službách,na rok 2021 dle důvodové
zprávy <.>
<br> Mírové náměstí 19,467 51 Jablonec nad Nisou,www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111,fax: 483 357 353,e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz
Zásady pro poskytování dotací - sociální služby
Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních
<br> služeb dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách
<br> I.Všeobecná ustanovení
<br> 1.Tyto Zásady stanoví postup při poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN) k financování běžných nákladů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb.Tato dotace je poskytnuta SMJN v souladu se zákonem
č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,v platném znění,zákonem č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění a zákonem č.128/2000 Sb.<,>
o obcích /obecní zřízení/,v platném znění <.>
<br> 2.Na dotaci není právní nárok <.>
<br> 3.Dotace nebude poskytnuta žadatelům,kteří dluží finanční prostředky SMJN nebo jím
zřízeným organizacím a založeným společnostem,dále pak orgánům státní správy,územním
samosprávným celkům,zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení <.>
<br> 4.Objem finančních prostředků dotačního programu na podporu sociálních služeb je
vymezen ve schváleném rozpočtu SMJN <.>
<br> 5.Podmínky poskytnutí dotace,jejíž součástí jsou peněžní prostředky,které poskytovatel
dotace obdržel ze státního rozpočtu,z rozpočtu státního fondu nebo Národního fondu,musí
být v souladu s podmínkami,za kterých byly poskytovateli dotace peněžní prostředky
poskytnuty <.>
<br> II.Poskytování dotací
<br> 1.Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou (dále jen ZM) na základě doporučení Komise
humanitní a sociální péče Rady města Jablonec nad Nisou a Řídicí skupiny komunitního
plánování schválí dotační program na podporu sociálních služeb z rozpočtu SMJN (dále jen
dotační program) včetně pravidel pro poskytování dotací <.>
<br> 2.Po schválení v ZM je dotační program včetně jeho pravidel a termínu pro podávání žádostí
o dotaci veřejně vyhlášen <.>
<br> Stránka 1 z 4
<br>
<br> 3.Žádost o dotaci se podává na formuláři pro příslušný program spolu s požadovanými
přílohami.Formulář je k dispozici na webových s...
Žádost o dotaci pro poskytovatele soc. služeb na rok 2021
žádost_2021 ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZÁKONA Č.108/2006 Sb <.>,O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH číslo žádosti Datum přijetí žádosti od 4.1.2021 do 18.1.2021 do 17.00 hodin: PID: INFORMACE O ŽADATELI Název / jméno žadatele (přesný název dle registrace) IČO Právní forma Číslo a datum registrace právní subjektivity Sídlo / adresa žadatele Ulice Č.orient/p.Obec PSČ Kontaktní údaje Telefon Email WWW stránky Bankovní spojení (č.účtu) Banka Statutární zástupce Jméno Funkce Telefon Email Zaměření činnosti žadatele,vč.rozčlenění služby poskytované na územi LK/Jablonecka/města JBC (možno uvést na zvláštní list) Celkové NÁKLADY/PŘÍJMY na činnost (celkové hospodaření subjektu) Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Celkové NÁKLADY Celkové PŘÍJMY INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ Druh sociální služby včetně § zákona.č.108/2006 Sb.Datum registrace sociální služby Identifikátor sociální služby Požadovaná výše dotace od statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 Předpokládané náklady na sociální službu v roce 2021 celkem/ na území statutárního města Jablonec nad Nisou/ na území ORP Jablonec nad Nisou* Celkem JBC ORP* Celkové předpokládané náklady na sociální službu (dle identifikátoru) v roce 2021 Skutečné náklady na sociální službu v roce 2020 celkem/ na území statutárního města Jablonec nad Nisou/ na území ORP Jablonec nad Nisou* Celkem Drahomíra Duštírová: Drahomíra Duštírová: JBC ORP* Osoba odpovědná za realizaci sociální služby Jméno Telefon Email Sociální služba bude v roce 2021 realizována kdy/kde Termín Oblast/ území/adresa Působnost sociální služby Popis sociální služby,záměr,cíle,zvláštní aktivity nad rámec zákona,předpokládaný přínos (možno uvést na zvláštní list) * ORP Jablonec nad Nisou: Bedřichov,Dalešice,Jablonec nad Nisou,Janov nad Nisou,Josefův Důl,Lučany nad Nisou,Maršovice,Nová Ves nad Nisou,Pulečný,Rádlo,Rychnov u Jablonce nad Nisou Zvláštní kvality Vámi poskytované sociální služby Cílová skupina (možno...
Hodnotící kritéria
1
<br> HODNOTÍCÍ KRITÉRIA - DOTACE Z ROZPOČTU SMJN NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ROK 2021
<br> ZÁKLADNÍ POŽADAVKY (HODNOCENO NA ODDĚLENÍ SOCIÁNÍCH SLUŽEB):
<br> Hodnotící otázky Způsob hodnocení Hodnocení Komentář
Ano
Ne
<br> Ano
Ne
<br> Ano
Ne
<br> Ano
Ne
<br> I.Žádost je zpracována na předepsaném formuláři,úplná,v souladu s výzvou <,>
přehledná,srozumitelná a věcně provázaná,obsahuje všechny požadované
údaje a přílohy <.>
<br> II.Žádost (druh sociální služby) odpovídá cílům a opatřením platného
komunitního plánu a je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb Libereckého kraje na období 2021-2023 <.>
<br> III.Žadatel je členem pracovní skupiny komunitního plánování k datu zveřejnění
dotačního programu <.>
<br> IV.V případě,že žadatel obdržel finanční podporu na sociální službu od SMJN v
předchozích letech,vyúčtování je v pořádku <.>
<br> V případě,že žádost nesplní jeden ze základních požadavků (je hodnoceno odpovědí NE),nelze sociální službu podpořit <.>
Žádost je vyřazena z hodnocení <.>
<br>
<br> 2
<br> ODBORNÉ POŽADAVKY (HODNOCENO V ŘÍDÍCÍ SKUPINĚ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ)
MAXIMUM BODŮ: 120
<br> Hodnotící otázky Způsob hodnocení Hodnocení Komentář
<br> 1) Účast v procesu komunitního plánování Jablonecka
<br> Žadatel se aktivně účastní jednání
Ano - 5 bodů
<br> Ne - 0 bodů
<br> 2) Potřebnost sociální služby poskytované žadatelem pro obyvatele města/poptávka po službě
<br> 50 bodů
<br> 30 bodů
<br> (účast více než 70%)
<br> Potřebnost služby poskytované žadatelem pro cílovou skupinu - Akční plán
2020
<br> A) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,azylové domy,nízkoprahová denní
centra,noclehárny,podpora samostatného bydlení,sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi,raná péče
<br> B) terénní programy,pečovatelská služba,osobní asistence,kontaktní centra <,>
terapeutické komunity,odborné sociální poradenství (občanské poradny)
<br>
<br> 3
<br> 10 bodů
<br> Hodnotící otázky Způsob hodnocení Hodnocení Komentář
3) Sociální služba je poskytovaná dlouhodo...
Dotační program na podporu registrovaných soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
1
<br> Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona
č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,z rozpočtu statutárního města
Jablonec nad Nisou na rok 2021
Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních
službách,v platném znění
<br> Účel podpory
<br> Dotace se poskytuje k financování běžných nákladů
souvisejících s poskytováním sociálních služeb
poskytovatelům sociálních služeb,kteří jsou zapsáni
v registru v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.<,>
o sociálních službách,zákonem č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
v platném znění <.>
Poskytované sociální služby jsou v souladu
se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2021–2023 <,>
se 4.komunitním plánem sociálních a souvisejících
služeb Jablonecka na období 2020-2023 a Akčním plánem
2021 <.>
<br> Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků vyčleněných
<br> v rozpočtu SMJN na podporu
sociálních služeb
<br> 8 610 000 Kč
<br> Administrátor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,oddělení sociálních služeb MMJN
<br> Kontaktní osoba Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,dustirova@mestojablonec.cz
<br> Odkaz na webové stránky www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html
<br> Datum zveřejnění dotačního programu 20.11.2020
<br> Datum zahájení příjmu žádostí 4.1.2021 od 8.00 hodin
<br> Datum ukončení příjmu žádostí 18.1.2021 v 17.00 hodin
<br> Základní podmínky
<br> Způsobilé náklady
<br> Dotaci lze čerpat XXX do výše a k účelu sjednanému
ve smlouvě.Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu
způsobilých nákladů pro realizaci základních činností
sociálních služeb v rozsahu stanoveném podle zákona
č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách a vyhláškou
č.505/2006 Sb <.>,v platném znění <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Nezpůsobilé náklady
<br> - nesouvisející s poskytováním základních činností příslušné
sociální služby <,>
<br> - na zdrav...

Načteno

edesky.cz/d/4286991

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz