« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Druhý záměr prodeje pozemků za účelem stavby RD v lokalitě Pod Stadionem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-11-20-kup-sml-navrh-pod-stadionem.docx
Městys Bernartice
<br>
Návrh k u p n í s m l o u v y
<br> Městys Bernartice,IČ 00249530,Náměstí svobody 33,398 43 Bernartice,zastoupený starostou městyse panem Pavlem Souhradou,rodné číslo 601007/0143,bytem Písecká čp.112,398 43 Bernartice,na straně na straně prvé jako prodávající (dále jen „Prodávající“ nebo též „Účastník smlouvy“)
a
pan A….B…,rodné číslo 123456/7890 trvale bytem X… <.>,PSČ Y….(v případě manželů a paní C… D…,rodné číslo 123456/7890,trvale bytem X… <.>,<,> PSČ Y…),na straně druhé jako kupující (dále jen „Kupující“ nebo též „Účastník smlouvy“)
<br> spolu uzavřeli podle § 2079 a násl.ustanovení,§ 2135 a násl.a ustanovení § 1761 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto
<br> KUPNÍ SMLOUVU
S VÝHRADOU ZPĚTNÉ KOUPĚ A ZÁKAZEM ZATÍŽENÍ A ZCIZENÍ
<br> I <.>
<br> Zástupce „Prodávajícího“ prohlašuje,že Prodávající má ve svém výhradním vlastnictví mimo jiné pozemkovou parcelu vedenou v katastru nemovitostí,a to parcelu číslo ….<.> o výměře ….m2 v k.ú.Bernartice u Milevska,obec Bernartice <.>
Vše je zapsáno na listu vlastnictví č.1 pro katastrální území Bernartice u Milevska,obec Bernartice <.>
<br>
II <.>
<br> Prodávající“ prodává touto smlouvou a jejím podpisem také již skutečně prodal „Kupujícímu“ vlastnické právo k nemovitosti blíže specifikované v článku I.této smlouvy do jeho výlučného vlastnictví (event.SJM),a to za dohodnutou kupní cenu …minimálně 600,- Kč za jeden m2,tedy ve svém souhrnu za celkovou částku ve výši …….<.>,- Kč,slovy ….<.> tisíc ….<.> set ….korunčeských (dále též „Kupní cena“),se všemi právy a povinnostmi,jak převáděné vlastnické právo k nemovitostem sám držel a užíval,resp.tak byl oprávněn činit.„Kupující“ prohlašuje,že tuto nemovitost,jak je specifikována v článku I.této smlouvy,do výlučného vlastnictví (event.<.> SJM) přijímá <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Účastníci této smlouvy se dohodli,že dohodnutá kupní XXXX XXXX zaplacena takto:
<br> Ku...
2020-11-20-situace-nabidka-pozemku-pod-stadionem-2.pdf
_/ Mág/JL ť/Éď
<br> BEH/VAR T/CE — Pod Staci/Dnem
<br> 792/24
<br> ?42/15
<br> 1042 m '?
<br> 742/10 743 m9
<br> 743/ M 1042 m3
<br> (mcr/mz) 758/3
<br> (760/1111) “ “ 742/1
<br> i i,<.>.!.<.> ' :“ ' í -' í -' i ! i.<.> ' _| ;
<br> (759/1)
2020-11-20-zamer-prodeje-pozemku-2.docx
Městys Bernartice
Náměstí svobody čp.33,Bernartice 398 43,okres Písek
Telefon 382585211,e-mail: starosta.ou@bernartice.cz
IČ: 00249530
<br>
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
<br> dle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000Sb <.>,zákon o obcích,ve znění pozdějších předpisů, 
<br> prodat nemovitosti (pozemky – stavební parcely) ve vlastnictví městyse za účelem výstavby rodinných domů
<br> Městys Bernartice nabízí k prodeji níže uvedené pozemky,nacházející se v Bernarticích v lokalitě „Pod Stadionem“,zapsané na LV č.1 pro k.ú.Bernartice u Milevska,obec Bernartice,v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Písek:
<br> Parc.č.742/6,o výměře 951 m2
Parc.č.742/7,o výměře 951 m2
Parc.č.742/10,o výměře 743 m2
Parc.č.742/12,o výměře 1374 m2
Parc.č.742/13,o výměře 854 m2
Parc.č.742/14,o výměře 1042 m2
Parc.č.742/15,o výměře 1042 m2
<br> Situace pozemků v území viz přiložený GP č.751 – 1303/2019
<br> Informace k přípravě inženýrských sítí: vydána stavební povolení,zahájení výstavby všech inženýrských sítí na podzim 2020 <.>
<br> Žádosti o konkrétní pozemky mohou zájemci zasílat na úřad městyse počínaje dnem 20.11.2020 průběžně,o výběru bude rozhodovat vždy nejbližší jednání zastupitelstva městyse Bernartice,po podání žádosti <.>
<br> Podmínky a harmonogram prodeje pozemků
<br> Prodej bude realizován pouze fyzickým osobám výhradně za účelem výstavby rodinného domu pro individuální bydlení <.>
<br> S kupujícím bude uzavřena kupní smlouva,ve které se vedle kupní ceny ujednává platba ve výši 150 000,- Kč představující dohodnutou smluvní sankci za případné nedodržení dohodnuté 60 ti měsíční lhůty k dokončení stavby,které bude prokazováno vydaným kolaudačním souhlasem nebo obdobným dokumentem příslušného stavebního úřadu,kterým bude povoleno užívání stavby rodinného domu (dále též „Kolaudační rozhodnutí“).Při dodržení závazku předložit „Kolaudačního rozhodnutí“ ve sjednané 60 ti měsíční lhůtě vrátí městys Bernartice tuto uvedenou částku k...

Načteno

edesky.cz/d/4285828

Meta

Prodej   Stavby   Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz