« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kuršova 4 - 20. listopad 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 20.11.2020  Sňato: 22.12.2020
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0421549/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě
žádosti řízení o návrhu opatření obecné povahy podle§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení
změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Kuršova 4.Změna místní úpravy spočívá v doplnění
dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 1BZ 9840 k stávajícímu svislému
dopravnímu značení vyhrazené parkoviště (IP 12) a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště
pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) dle přiložené
výkresové dokumentace <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná
s Policií ČR KŘP JMK SPDI Brno č.j.: KRPB-186129-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 20.10.2020,souhlas
vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Kuršova 4 se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká ...
Mapa
UL.KURŠOVA 4 - MK
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133.BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> \/_19L__
<br> fl—NSTALOVAT
<br> ] cč91 _____
<br> / „FN—šTALOVAT.v.\ /\/ (%>
<br> v
<br> cí
<br> /—
<br> / / / CLNĚTÁCOVÁT
<br> LEGENDA:
<br> © 51 /,__V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ B 1 / _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ,Inslalovat / instaloval É B 1 _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ » Odstranit ' Odstranit VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJ NT VYPRACOVAL KONTROLOVAL „,22.9.2020 „ EK“,<,>.<.> Brnenske,ING.A.'I-jAVLICEK MGR.P.ANDRESOVA MGR.P.ANDRESOVA ING/yl.PERNICA Hlk komunikace SOUhIaSIme se ZUK „.? W ] W ] / „% ÚTVAR DOPRAVNÍHOINŽENÝRSTVÍ [L'-! & ě kék „k OBJEDhTATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM zÁŘÍ zozo "\ ns omunl ace "( / NÁZEV AKCE: FORMÁT A4 Bmčnské komunikace a.: 7/13,v,<.>,639008mo|lČ:50733098jD|Č:<160733098 DOPRAVNÍ ZNACENI STUPEN V MĚŘÍTKO 1500 u LICE KU RSOVA 4 - M K mmm „720_2020 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ,„ „_1 PRO ZDRAVOTNE POSTIZENEHO OBCANA

Načteno

edesky.cz/d/4285521

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz