« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - 2/2020 - Vyhláška o místním poplatku z pobytu (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2_2020 - Vyhláška o místním poplatku z pobytu.pdf [1,56 MB]
Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br> Tel.: 499 694 205
Mobil: 702 035 342
<br> E-mail: bilepolicany@atlas.cz
Č.ú.: 1303693339/0800
<br>
<br>
Stránka 1 z 5
<br>
<br> OBEC Bílé Poličany
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bílé Poličany číslo
<br> 2/2020 <,>
O místním poplatku z pobytu
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bílé Poličany se na svém zasedání dne 9.11.2020 usnesením
č.19/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bílé Poličany touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad obce Bílé Poličany.1
<br> Čl.2
<br> Předmět,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u
jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je na základě
zákona omezována osobní svoboda.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je povinen vybrat
poplatek od poplatníka.4
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15-ti dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci
poplatku ve lhůtě 15 dnů <.>
<br>
<br>
1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br> Te...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz