« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - 3/2020 - Vyhláška o místních poplatcích (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3_2020 - Vyhláška o místních poplatcích.pdf [1,08 MB]
Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br> Tel.: 499 694 205
Mobil: 603 302 591
<br> E-mail: bilepolicany@atlas.cz
Č.ú.: 1303693339/0800
<br>
<br>
Stránka 1 z 8
<br>
<br> Obec Bílé Poličany
Obecně závazná vyhláška Obce Bílé Poličany číslo
<br> 3/2020
O místních poplatcích
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bílé Poličany se na svém zasedání dne 15.dubna 2015 usnesením
č.8/2015 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> ČÁST I <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Článek 1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bílé Poličany zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a.Poplatek ze psů <,>
b.poplatek za užívání veřejného prostranství <,>
c.poplatek ze vstupného <,>
d.poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů <,>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> ČÁST II <.>
<br> POPLATEK ZE PSŮ
<br> Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Bílé Poličany <.>
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br> Tel.: 499 694 205
Mobil: 603 302 591
<br> E-mail: bilepolicany@atlas.cz
Č.ú.: 1303693339/0800
<br>
<br>
Stránka 2 z 8
<br>
<br> Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo v den,kdy se
stal držitelem psa staršího tří měsíců <.>
<br> (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,která odpovídá
počtu...

Načteno

edesky.cz/d/4264845


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz