« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a VVURÚ UZR-74730/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a VVURÚ UZR-74730/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánsk é nám.2 /2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
<br> te l.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
<br> Z 2440/00
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 4,MČ Praha 12,MČ Praha -Kunratice,MČ Praha -Libuš;
<br> trasa metra D v úseku XXXXXXX - Depo Písnice,změna časového horizontu,upřesnění
<br> stanic a funkčního využití,včetně vyhlášení VPS)
<br> a
<br> o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hl <.>
<br> m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,informuje
<br> o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu
<br> sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
<br> veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na
<br> udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Zpracovaný návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního
<br> zákona projednány v rámci společného jednání o návrhu změny dne 7.2.2020.VVURÚ
<br> je doplněno verifikačním stanoviskem zpracovatele,zohledňující upravený návrh Změny
<br> ÚP po společném jednání <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
<br> 4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
<br> změny platné územně plánovací dokumentac...

Načteno

edesky.cz/d/4217293

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz