« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání PK-OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

795 2
1,<,> ‘
<br> O
<br> O
<br> 0)
<br> -9-
<br> fl
<br> 1P12rz12.rL <.>
iP2.rz
<br> Pt7!7t7H
<br> JH
<br> ‚‘.I
<br>
2020-10-14T16:06:09+0200
Bc.XXXX XXXXXXXXX Muzikářová baaXXXXdXXbXcXbXXedXXecbXXcdXbXXXXceXXXX
795 1
Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
Váš dopis zn.: MCP11/20/051656
Ze dne: 06.10.2020
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací: MCP11/20/051656/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/20/051656
Naše značka: S-MCP11/20/051656
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 14.10.2020
<br>
<br>
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
místní komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-265463-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 12.10.2020
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci v ul.Šalounova,v blízkosti č.p.1932/20 a sloupu VO č.424433
(kolmé parkovací stání),spočívající v umístění dopravního značení IP 12 + O1,"vyhr...

Načteno

edesky.cz/d/4217230

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz