« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - TSK - OOP místní přesun DZ v ul. Ke Kateřinkám-návrh OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

788 2 situace
republiky
plIič hl.rn <.>
<br> y cJp; i poci
O Prih 4,—11 —
<br> f2ocQQD <,>
<br> pik,Mgr.Jř( Dušek
iC ciO vedoucí odboru
<br> z r.‘p.Ing.XXXXXX v
<br> S XiIC JFi Smyslu
<br> c) a 2 h),z.3G1J2OX) S <.>
<br> “j.‘
!!!E,:Er253
<br> 1\22872
<br> 423988
-z
—
<br> O
<br> ľ
<br> ‚ľ-‘
<br> /
<br> riĺ
‘
<br> ĺ
<br> t‘J
<br> (O
<br> O)ĺ
<br> /
/
<br> (O
<br> Q1
<br>
2020-10-13T09:13:22+0200
Bc.XXXX XXXXXXXXX Muzikářová XXfbXXaXXXXXeXXcXXXeXXXXeXXeXXXcdXXXXXbX
788 1 OOP navrh
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ 00231126,DIČ CZ00231126
<br> Telefon 267 902 111
ID DS nr5bpci
E-mail podatelna@praha11.cz
<br>
<br>
Datovou schránkou Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: -
Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s <.>
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČO 03447286
<br>
Číslo jednací: MCP11/20/051385/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/20/051385
Naše značka: S-MCP11/20/051385
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 07.10.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s
obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v pře-
nesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,zahájil zdejší SSÚ dne 07.10.2020 z moci úřední <,>
řízení o návrhu opatření obecné povahy,v souladu s ust.§ 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v přesunu stávajícího svislého dopravního značení B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost,při
místní komunikaci II.třídy ul.Ke Kat...

Načteno

edesky.cz/d/4217225

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz