« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - TSK - OOP místní odstranění DZ ul. Babákova-návrh OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

789 2 situace
r
<br> 77
(ĺ
<br> / / ‚ /
r / /
<br> ‘ / ĺ 7 /
N t“.) / ‚ / /
<br> - ‚7 / ‚ ‚ĺ
(Ji -\ j ‚.‚ / Š.‘ / ‘
<br> ‚F ‚ N /
<br> W ‚ N / 1/ N
/ / ‚- ‚ N / / /
<br> :
ĺĺN3 N/
<br> /
‚/ Ir Š;N
<br> ‘ty- Y /
‚./
<br> ‘ / ‘
‘ / ĺN
<br> ‘
‚-‘ :2149j/1
<br> Y
‘“ ‘ ĺ ĺ
<br> ĺ 7
// ĺ J N ‚.<.> //
<br>.‘ 7 J / N‚Y „4 7 ‚/ ‚ 7
7 /2117/12
<br> Y X J J J
/ \j./ N
<br> N / \N Y
‚ N\
<br> J J7/
YDe Y 7 /N ‚J
<br> ‘%*‘NN
‘k116 ‘NJ N.7
<br> N N N / N N7
NNN N ‚ Y — -
<br> N N.7
<br> N N YN N N
\N N N
<br> 7
‚I
<br> NN 7ĺ
N
<br> N
N,N / N <.>
<br> N N J / N N
<br> N
N N//
<br> N.N.! 7 / \\ ‘\
N /7
<br> N,N / ĺ )
N N I.‚ J
<br> Ž
<br> N
N \\ \\
<br> NN N% N NV
<br> -9 ‘ NNNN%7
N
<br> N/,EN,5
<br> ĹN
‘* <,>
<br> o 7
N7
<br> /
‚N
<br> ‚ qNJ ‘N7t‘
J ‚.‘ <.>
<br> V.J
Y,‚•‘ Y
<br> N
<br> ‚J N ‚7N Nř
Nj N‘
<br> // ‚J
N N
<br> J 7
I N N
<br> /
Š.‚
<br> 7
‘J
<br> Ý <,>
N
<br>.Á5Š0j2
-
<br> <.>
<br> ?fl7/454
N
<br> N - --
<br> Krajské řri 4stZ‘r9,iL.hl.m.Prahy
Odbor služby dop9vní ponck
t49 OO Prin Kůngresová? -
<br> QS 32oooo
l5hej NN pik.Mgr.XXXX XXXXX
<br> NG X -Iic LUZO vedoucĺ odboru
NN N z r.k.Ing.Hplena Vořjkoy6
<br> I c) a 2tčii2 J Sbv
<br> 211
<br> t?;k3 ‚
<br> ‘J
<br> /7 <.>
/
<br> /
ĺ7
<br> ‚
<br> __—-7
<br> N
NJ
<br> N
<br> N
<br> N‘NN
<br> N
N
<br> N
N
<br> N.‚
<br> ‘N
<br> ‘N
N
<br> N
<br> N
<br>
2020-10-13T09:12:58+0200
Bc.XXXX XXXXXXXXX Muzikářová XXfXeXXXebXXXefXXXXdXXXfaXeXXXffbeXdXXdX
789 1 OOP navrh
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ 00231126,DIČ CZ00231126
<br> Telefon 267 902 111
ID DS nr5bpci
E-mail podatelna@praha11.cz
<br>
<br>
Datovou schránkou Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: -
Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s <.>
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČO 03447286
<br>
Číslo jednací: MCP11/20/051343/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/20/051343
Naše značka: S-MCP11/20/051343
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 07.10.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s
obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v pře-
nesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,zahájil zdejší SSÚ dne 07.10.2020 z moci úřední <,>
řízení o návrhu opatření obecné povahy,v souladu s ust.§ 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v odstranění stávajícího svislého dopravního značení IP 10a – Slepá pozemní komunikace <,>
při místní komunikaci III.třídy ul...

Načteno

edesky.cz/d/4217224

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz