« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Dopravní opatření v ulici Cigánkova-návrh OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

791 2 situace
<.>.4.<.> — <.>
<br> t—G G —W
<br>
2020-10-13T09:12:41+0200
Bc.XXXX XXXXXXXXX Muzikářová dXafeeXeXXfXbXXcXXbXXbcXXXXdXeacbXXXXXXX
791 1 OOP navrh mistni uprava
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ 00231126,DIČ CZ00231126
<br> Telefon 267 902 111
ID DS nr5bpci
E-mail podatelna@praha11.cz
<br>
<br>
Datovou schránkou Váš dopis zn.: MCP11/20/048370
<br> Ze dne: 16.09.2020
<br> ARA,s.r.o <.>
Bořanovická 1873/30
182 00 Praha 8
IČO 43871828
<br>
<br>
Číslo jednací: MCP11/20/048370/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/20/048370
Naše značka: S-MCP11/20/048370
<br>
<br> Vyřizuje:
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 07.10.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o silničním provozu),v souladu s
obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v pře-
nesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,zahájil zdejší SSÚ dne 16.09.2020 na základě žá-
dosti právnické osoby ARA,s.r.o <.>,IČO 43871828,se sídlem Bořanovická 1873/30,182 00 Praha 8 <,>
řízení o návrhu opatření obecné povahy,v souladu s ust.§ 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) a podle ust <.>
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon
o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),předkládá návrh opatření
obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající...

Načteno

edesky.cz/d/4217222

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz