« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Žádost o vydání povolení přechodné úparavy silničního provozu - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

786 2 DIO
r
<br> cŮ)
<br> O
<br> Ci)
<br> O
<br> i
<br> O
<br> o
<br> 0-
O
<.>
<br> O-o
<br> U)
O
:3
<br> -O
<br> 0-
<br> 0-
4-i
<br> 0-
<br> 0)
<.> 0co
:3
<br> I
<br> C4
3xZi
<br> ar
O
<br>
<br> 0-
O
<br> O
-o
O
CI)
O
<br> -o
0-
<br> O
3—
0-
<br> 0-
N
<br> -o
N
<br>.0
<br> co
(Ď
<br> O
<br> Q)
<br> co <.>
<br> 10q?z
<br>
2020-10-13T09:14:12+0200
Bc.XXXX XXXXXXXXX Muzikářová XXXXXXXXbeeaeXadXaXfXXXXXXXXbXXbXXXefXXe
786 1 OOP
Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Váš dopis zn.: MCP11/20/051254
Ze dne: 05.10.2020
Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465
149 00 Praha 4
IČO 00241784
<br>
Číslo jednací: MCP11/20/051254/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/20/051254
Naše značka: S-MCP11/20/051254
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 13.10.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o silničním provozu),v souladu s
obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správní řád),na základě
posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci II.třídy ul.Formanská <,>
Praha 4,a na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Sukovská,Praha 4,za účelem pokládky
kabelů veřejného osvětlení,podané dne 05.10.2020 právnickou osobou městská část Praha-Újezd <,>
IČO 00241784,se sídlem Kateřinské náměstí 465,149 00 Praha 4 (dále jen žadatel),a po písemném
vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie
pod č.j.KRPA-258788-1/Čj-2020-0000DŽ ze dne 05.10.2020 <,>
<br>
s t a n o v í
<br>
v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona...

Načteno

edesky.cz/d/4217221

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz