« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání PK-OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

783 2 Ke skole p Konvalinka
O
O
(D—
<br> 0)
<br>.<.> ‚
)_ (;
<br> (D (D <.>
<br> —
<br> 0:
<br> -
<br> 6t?r91
<br> 7
fl
<br> H
<br> -t J
<br> 423843 423844
<br> t
<br> Ö
<br> 423845
<br> 1\)
Q
<br> 423846
<br> M
<br> 0)
vl
<br> We *o
<br> J
<br> I(
<br> ILI
<br>
2020-10-09T11:03:40+0200
Bc.XXXX XXXXXXXXX Muzikářová fXXXXbcabXXXXXXXeXXeXXXXXdXXXXXbXXXdbXXa
783 1 OOP
Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
Váš dopis zn.: MCP11/20/050729
Ze dne: 30.09.2020
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací: MCP11/20/050729/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/20/050729
Naše značka: S-MCP11/20/050729
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 09.10.2020
<br>
<br>
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
místní komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-259013-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 05.10.2020
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci v ul.Ke Škole,naproti č.p.1397/3,Praha 4,u sloupu VO č.423854 (podélné
parkovací stání),spočívající v umístění dopravního značení IP 12 + O1,"...

Načteno

edesky.cz/d/4217214

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz