« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - zrušení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP-OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

784 2 Situacni planek Krejpskeho 1531 Plaminek
42
45
<br> 00
<.> ‚
<br> %
I
<br> 5
m
<br> 1
:1
<br> 7
7
<br> U
I <.>
<br> K
ře
<br> jp
sk
<br> éh
o <,>
<br> P
ra
<br> ha
4 <.>
<br> ‚
I
<br> “
—
<br> 2
5
4
t5
<br> 9
<br> I
<br> _
I
p
<br> _
ť
<.>
S
<br> S
<br> -
V
<br> <.>
-
-
<br> —
Q
<br> 0
<br> ‚
<br> I
<br> L
‚
-
<.>
—
<br> —
5
—
<br> 5
?
<br> 1
‘
<br> <.>
- <.>
<br> •
“
:
‘
<br> - <.>
4
2
4
3
O
<br> 7
<.> <.>
<br> 1
5
<br> <.>
VZ
<br> -‘
‚
<br> -
Ž
<br> 42
43
<br> 04
1\
<br> 21
51
<br> 6
<br> 7
<br> 28
78
<br> 12
0
<br> S
J
<br> ‘
r
<br> V
12
<br> C
<br> -1
<br> P
ře
<br> ch
od
<br> ná
úp
<br> ra
va
<br> na
p
o
ze
<br> m
n
í
<br> ko
m
<br> un
ik
<br> ac
i:
<br> D
Z
<br> 1P
12
<br> +
0
<br> 1
s
<br> te
x
te
<br> m
4A
<br> R
07
<br> 86
+
<br> V
b
<br> f <.>
<br>
2020-10-09T11:02:53+0200
Bc.XXXX XXXXXXXXX Muzikářová XcXXXdcacaXXbfXaXfXXXdXXXXXXXXXcXXXXXeXa
784 1 OOP odstraneni statni Pavel Plaminek Krejpskeho
Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
Váš dopis zn.: MCP11/20/049961
Ze dne: 25.09.2020
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací: MCP11/20/049961/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/20/049961
Naše značka: S-MCP11/20/049961
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 09.10.2020
<br>
<br>
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
místní komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-258785-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 05.10.2020
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci v ul.Křejpského u sloupu VO č.424307 (podélně ke komunikaci),spočívající
v odstranění přechodného dopravního značení IP 12 + O1,"vyhrazené par...

Načteno

edesky.cz/d/4217213

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz